รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
หม้อน้ำมันร้อน   (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain  อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย มีการใช้หม้อน้ำร้อนเพื่อการถ่ายเทความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยางและพลาสติค อุตสาหกรรมทอผ้าและฟอกย้อม อุตสาหกรรมกระดาษ ฯลฯ การเกิดไฟไหม้ในโรงงานที่ใช้หม้อน้ำมันร้อน เป็นปัญหาร้ายแรงที่มีสถิติสูงมาก นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วของน้ำมันที่เป็นสื่อความร้อน การตกต่ำลงของประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน การผุกร่อนของถังเก็บน้ำมันสื่อความร้อน การแตกรั่วของคอยล์รับความร้อนในหม้อน้ำมันร้อน
หลักสูตรนี้ จะบ่งชี้ปัญหา สาเหตุ ทั้งความบกพร่องในการออกแบบหม้อน้ำมันร้อน การติดตั้งที่ไม่ถูกหลักวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอหรือการตั้งค่าต่างๆที่ไม่ถูกต้อง การควบคุมการใช้งานที่ไม่ถูกต้องความบกพร่องในการตรวจสอบและบำรุงรักษา ความไม่เข้าใจต่อผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันและการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง
การอบรมเรื่อง “หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน” จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ และนำไปสู่การแก้ไขและการป้องกันอย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการออกแบบหม้อน้ำมันร้อน และการติดตั้ง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยและการตั้งค่าที่ถูกต้อง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การเลือกใช้น้ำมันที่เป็นสื่อนำความร้อน
การใช้งาน การเสื่อมสภาพ สาเหตุและการป้องกัน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กรณีศึกษาความเสียหายในระบบน้ำมันร้อน
16.00 – 16.30 น. ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล

นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
-อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
-นายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560
-อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

22/05/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

05-22-หม้อน้ำมันร้อน.pdf