รหัสอบรม:

***ยกเลิกคะ***

การอบรม “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้างในการบริหารงานก่อสร้าง”

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพรบรมราชูถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งฝ่าย เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง จำเป็นจะต้องใช้รหัสต้นทุนก่อสร้าง (Cost code) เพื่อช่วยในการจัดทำงบประมาณ การคิดค้นต้นทุนราคาต่อหน่วย หรือ ทำงาน เพิ่มลดต่างๆ บัดนี้ทาง วสท. โดยคณะกรรมการมาตรฐานต้นทุนก่อสร้าง ได้จัดทำมาฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง (พ.ศ.2555) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงควรจัดอบรม แนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงการก่อสร้างมากขึ้น ให้สอดรับกับการบริบทของประเทศที่จะต้องมีการแข่งขันในวิชาชีพกับต่างชาติมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้กลุ่มวิชาชีพหลักที่เป็นผู้มีบทบาท มีศักยภาพที่จะพัฒนาวงการก่อสร้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในรหัสต้นทุนงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เผยแพร่ กระจายรวดเร็ว
  2. เปิดโอกาสให้กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนซักถาม แสดงความคิดเห็น ด้านการใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้าง
  3. ให้ผู้เข้าสัมมนารู้และเข้าใจการประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนงานก่อสร้าง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำรหัสต้นทุนก่อสร้างเข้าไปใช้ร่วมกับการพัฒนาระบบ BIM (Building Information Modeling)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

เป็นวิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ที่สนใจในพื้นฐานการ จัดทำต้นทุนก่อสร้าง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
9-03-2562

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.              กล่าวเปิดงาน แนะนำวิทยากร

09.10 – 10.00 น.             บรรยายหัวข้อ มาตรฐานต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. เนื้อหาเกี่ยวกับ รหัสต้นทุนก่อสร้างประเภทต่างๆ ประโยชน์ของการนำรหัสต้นทุนก่อสร้าง, มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้าง

บรรยายโดย นายทศพร  ศรีเอี่ยม วสท.

10.00 – 10.30 น.              บรรยายหัวข้อ  มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555  ฉบับ วสท. หมวดงานเตรียมการ เนื้อหาเกี่ยวกับ รายละเอียดหมวดเตรียมการและการนำไปใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง

                                    บรรยายโดย นายทศพร  ศรีเอี่ยม วสท.   

10.30 – 10.45 น.              พักรับประทาน  coffee break

10.45 – 12.15 น.              มาตรฐานต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ. 2555 ฉบับ วสท. หมวดโครงสร้างและสถาปัตยกรรม หมวดงานก่อสร้างพิเศษ

บรรยายโดย   ผศ.สมเกียรติ  ขวัญพฤกษ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12.15 – 13.15 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 15.00 น.             บรรยายหัวข้อ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวด งานระบบประกอบอาคาร

บรรยายโดย นายเสรี ลิ่มนวงศ์ บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด

15.00 – 16.00 น.              บรรยายหัวข้อ มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับ วสท. หมวดงานตกแต่งและงานภายนอกอาคาร

                                    บรรยายโดย นางกรกช  คุณาลังการ  สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

บรรยายโดย  นายสมปราชญ์  ลิขิตลือชา  สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย

14.20 – 14.40 น.              พักรับประทาน coffee break

16.00 – 17.00 น.             บรรยายหัวข้อ ใช้คำว่า การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้าง กับระบบ BIM จะดีกว่าครับ

เนื้อหาเกี่ยวกับการนำรหัสต้นทุนก่อสร้างเพื่อใช้ในการกำหนดข้อมูลและสร้างโมเดลในการทำงานระบบ BIM (Building Information Modeling)

บรรยายโดย นายปณิธิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร บริษัท ดีเซนนอ จำกัด

16.00 – 16.30 น.              ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

นายทศพร ศรีเอี่ยม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

นายเสรี ลิ่มนวงศ์

บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด

นายสมปราชญ์ ลิขิตลือชา

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

นางกชกร คุณาลังการ

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

นายปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

บริษัท ดีเซนนอ จำกัด

วันที่จัด

09/03/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 28 ก.พ. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชาการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

Begining-การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุนก่อสร้าง-อัปเดรตกำหนดการแล้ว.pdf