รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์ เรื่อง

การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method  สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 19

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

*** คลิกเพื่อลงทะเบียน ***

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความก้าวหน้าและเทคโนโลยีด้านระบบดับเพลิงด้วยน้ำ มีการพัฒนาไปอย่างมากโดยเฉพาะเครื่องมือต่างๆที่นำมาช่วยในการคำนวณ ดังนั้นมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น NFPA standard จึงได้สนับสนุนและกำหนดให้การหาขนาดท่อต่างๆ ต้องใช้การคำนวณโดยวิธี Hydraulic calculation method ในมาตรฐานมากขึ้น และลดทอนการใช้วิธี  Pipe schedule method ให้น้อยลง เหตุผลหลักเป็นเพราะวิธี Hydraulic calculation method ให้ความถูกต้องแม่นยำในการหาขนาดท่อ และยังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการหาระบบส่งน้ำดับเพลิงได้ดีกว่าวิธี  Pipe schedule method ที่ใช้กันมาอย่างยาวนานหลักสูตรการอบรมการหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง จะช่วยให้วิศวกรออกแบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำ เช่น ระบบท่อยืน และ หัวกระจายน้ำดับเพลิง สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในงานป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะด้านระบบดับเพลิงด้วยน้ำได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการวางพื้นฐานในการศึกษามาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบดับเพลิงด้วยน้ำได้อย่างต่อเนื่อง การอบรมครั้งนี้จะอ้างอิงจากมาตรฐานวสท. และ NFPA 13,14

เนื้อหา

 • นิยามที่เกี่ยวข้องกับ Hydraulic calculation
 • สูตร และ ตารางที่เกี่ยวข้องในการคำนวณ
 • Water demand requirement
 • Hydraulic Calculation Procedures.
 • Hydraulic calculation worksheet
 • Example plan and step by step calculation

ค่าลงทะเบียน

  สมาชิก วสท.     3,000   บาท /ท่าน
  บุคคลทั่วไป       3
,500   บาท / ท่าน
 
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***
กรุณาโอนเงิน   เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย        เลขที่ 045-2-03026-1
ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524  E-mail : yaowapha@eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

กำหนดการอบรม

09.00-14.30. น.

 • นิยามที่เกี่ยวข้องกับ Hydraulic calculation
 • สูตร และ ตารางที่เกี่ยวข้องในการคำนวณ
 • Water demand requirement
 • Hydraulic Calculation Procedures.
 • Hydraulic calculation worksheet
 • Example plan and step by step calculation

14.45-16.00 น.         Work shop และถาม-ตอบ

16.00-16.30 น.         ทำข้อสอบหลังเรียน

 

คณะวิทยากร

การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method  สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 19
อ.วันชัย  บัณฑิตกฤษดา
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ภาควิชาเครื่องกล หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัย
 • ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

วันที่จัด

26/11/2023

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524

รายละเอียดและใบสมัคร

Hydraulic-calculation-method-online-รุ่นที่-19.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร