รหัสอบรม:

โครงการอบรมออนไลน์

หลักสูตร ระบบเครื่องกลและพื้นฐานระบบไฟฟ้า  รุ่นที่ 2

วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๒:๕๐ น.
โดย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

 

หลักการและเหตุผล

ระบบเครื่องกลและพื้นฐานระบบไฟฟ้าสำหรับวิศวกรในหลักสูตรนี้ เป็นการรวบรวมความรู้ในงานเครื่องกลหลายด้าน อาทิเช่น ระบบปรับอากาสและระบายอากาศ ระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ และพื้นฐานระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ ที่กำหนดเรื่องระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่วิศวกรทุกสาขาควรทราบ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้และสร้างมั่นใจไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “หลักสูตร ระบบเครื่องกลและพื้นฐานระบบไฟฟ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ สร้างความมั่นใจ และเป็นการทบทวนความรู้เพื่อสอบเลื่อนขั้นกับสภาวิศวกร

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 

 

เวลา หัวข้อบรรยาย
๐๙:๐๐ – ๑๐:๐๐ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

·    หลักการทำความเย็น และวัฏจักรการทำความเย็น

·    ระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ

·    สารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ

·    การระบายอากาศ

·    กฎหมาย และมาตรฐาน

๑๐:๐๐ – ๑๑:๐๐ เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

·     ความดันในของไหล

·     เครื่องสูบน้ำแบบต่างๆและการเลือกใช้งาน

·     กฎของเครื่องสูบน้ำ Laws of affinity

·     การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

·     เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

๑๑:๐๐ – ๑๑:๓๐ ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

·    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์

·    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ

๑๑:๓๐ – ๑๒:๓๐ พื้นฐานระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓

·    ระบบไฟฟ้า

·    เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

·    ระบบป้องกันฟ้าผ่า

·    ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

๑๒:๓๐ – ๑๒:๕๐ สอบ

 

คณะวิทยากร

8/9/2564 ระบบเครื่องกลและพื้นฐานระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2

นายบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

08/09/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท. (สอนออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 02 ก.ย. 64
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-เครื่องกล-ไฟฟ้ารุ่น2ออนไลน์-แก้ไข3.pdf