รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก
ระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3

ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame สำหรับ Industrial Building
ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

การก่อสร้างอาคารโรงงานหรือโกดังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่ระบบโครงสร้างเหล็กเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนในการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างที่ลดลง แต่อย่างไรก็ดี การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ให้เกิด ความประหยัดได้นั้น ต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมและข้อกำหนดในการออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด องค์อาคารรับแรงดัด จุดต่อโครงสร้าง ตลอดจนพฤติกรรมของแรงชนิดต่าง ๆ ทั้งจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ น้ำหนักบรรทุกจร แรงลม หรือกระทั่งแรงจากแผ่นดินไหว ตลอดจนเข้าใจข้อกำหนดในการออกแบบเป็นอย่างดี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง ได้เข้าใจถึงวัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก พื้นฐานการออกแบบ พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายความเข้าใจในมิติต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างปลอดภัย สามารถขยายผลไปสู่การลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาจะมีทั้งส่วนของการบรรยายเชิงทฤษฎี และ workshop แบบสั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame
สำหรับ Industrial Building
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.15 น. Day 1 & 2 Review ทบทวนเนื้อหาวันที่ 1 และ 2 และ ขยายผลสู่วันที่ 3
– Design fundamental: Steel materials & products, การออกแบบด้วยวิธี ASD vs. LRFD
และ Load combination
– Member design: Compression member, Flexural member และ Combined axial bending interaction
– steel connection: Shear connection, Moment connection
10.30 – 12.15 น. Rigid frame system concept design
– รูปแบบของแรงที่กระทำต่อโครงสร้าง Rigid frame และ load combination สำหรับการออกแบบ
– พฤติกรรมของแรงลมต่อ low-rise steel building และการพิจารณาตามมาตรฐาน มยผ.1311
– พฤติกรรมของแรงแผ่นดินไหวต่อ low-rise steel building และการพิจารณาตามมาตรฐาน มยผ.1302
– หลักในการพิจารณาออกแบบระบบ Rigid frame system
– การออกแบบโครงสร้างโรงงานด้วยระบบ truss system อ้างอิงคู่มือการออกแบบ ของ
บจก. เหล็กสยามยามาโตะ และ บมจ. แปซิฟิกไพพ์
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น. Cold-formed steel section (CFS) design fundamental
– ลักษณะของ Cold-formed steel
– Limit state ของ Cold-formed steel และแนวทางการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน AISI
– Application การใช้งาน การต่อประกอบและติดตั้งโครงคร่าวรับผนังและแป และข้อควรระวังในการพิจารณา
ใช้ CFS สำหรับการใช้ทำ แป (purlin) เพื่อรับแผ่นหลังคา
– การออกแบบแปรับหลังคาตามคู่มือการออกแบบของ Bluescope Lysaght
15.30 – 16.30 น. สอบวัดผล

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. Pre-engineered building system (PEB)
– การออกแบบโครงสร้างระบบ Pre-engineered building
– การกำหนด design criteria ในการคำนวณวิเคราะห์
– การใช้ software ในการวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้าง
– การประกอบ ติดตั้ง และการควบคุมคุณภาพ
10.45 – 12.15 น. Design optimization and Serviceability design
– เทคนิควิธีการออกแบบเพื่อลดน้ำหนักโครงสร้างเหล็ก การลดขนาดหน้าตัดให้สัมพันธ์กับแรงที่กระทำ
– การติดตั้งค้ำยันเพื่อป้องกันการแอ่นตัวทางด้านข้าง
– การเพิ่มกำลังรับน้ำหนักของวัสดุ
– การพิจารณาการแอ่นตัวของโครงสร้างหลัก และโครงสร้างรอง
– ผลการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เหล็กกำลังสูงสำหรับระบบโครงสร้าง PEB
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30 น. Protective coating ระบบการป้องกันสนิมให้กับโครงสร้างเหล็ก
– พฤติกรรมการเกิดสนิมในเหล็กโครงสร้าง
– ประเภทของสีป้องกันสนิม
– การพิจารณาความรุนแรงของสภาพแวดล้อม และความทนทานที่ต้องการ ในการออกแบบระบบสีเพื่อป้องกันสนิมให้กับโครงสร้างเหล็ก
14.45 – 15.30 น. Workshop and Final Ending บทสรุปส่งท้ายงานสัมมนา
15.30 – 16.30 น. สอบวัดผล

คณะวิทยากร

นายณัฐพล สุทธิธรรม (สย. 10019)

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก Lehigh University มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท MBA หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chairman of South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) Sub-Committee on Steel Application in Construction Sector
คณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระประจำปี 2560-2562

วันที่จัด

08/11/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-11-12-PEB-ขั้นพื้นฐาน3-ตอนที่1-1.pdf