รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาคารคลังสินค้าได้มีการก่อสร้างอย่างมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโรงงานทั่วไปส่วนใหญ่จะมีห้องสำหรับเก็บวัตถุดิบและเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย โดยวัตถุดิบและสินค้าเหล่านั้นจะประกอบด้วยไม้ กระดาษ พลาสติก ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและเก็บรวมกันเป็นปริมาณมาก และบางพื้นที่เก็บรวมกันหลากหลายชนิด  หากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะยากต่อการควบคุมและเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารประเภทนี้จึงมีข้อกำหนดพิเศษที่แตกต่างจากอาคารที่ใช้งานทั่วไป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้าขึ้นเพื่อให้เข้าใจใน กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

 

กลุ่มเป้าหมาย :  วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับอาคารคลังสินค้า       การประกันภัย การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป

ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 31 ก.ค. 63 จ่ายหลังวันที่ 31 ก.ค. 63
สมาชิก วสท.   4,500 บาท  5,000 บาท
ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป   5,000 บาท  5,500 บาท

 

หมายเหตุ :    1. วสท. ได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 1. อัตรารวมค่าเอกสาร และอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ
 2. กรณีที่เรียนไม่ 80% ของหลักสูตรอบรม วสท.ขอยกเว้นการออกวุฒิบัตรรับรอง
 3. สำหรับผู้เข้าอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนในราคา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป ท่านจะได้สิทธิ์ประโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท. 1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ สำเนาวุฒิการศึกษา) เพื่อแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น

การชำระเงิน

 • เงินสด หรือเช็ค สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา     เลขที่บัญชี 140-2-30221-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                  เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควส์         เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินกรุณาส่งแฟ็กซ์สลิปในการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน และชื่องาน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย โทรสาร 02-184-4662 E-mail : [email protected]  คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ 02-184-4600-9 ต่อ 510

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
8/08/2563

เวลา 09.00 – 16.00 น.

 • กรณีศึกษาเพลิงไหม้ และ การทดลองจาก UL / FM ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงกับ คลังสินค้า
 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 13
 • Commodity Classification
 • Storage Arrangement
 • Building construction and Storage heights
 • Adjacent hazards or Design methods
 • Rack storage Column protection
 • การออกแบบ โดยใช้ In-rack sprinklers สำหรับ Rack storage
 • การออกแบบ โดยใช้ CMDA sprinklers สำหรับ High piles storage height ที่ความสูงน้อยกว่า 25 ฟุต
 • ถาม-ตอบ
9/08/2563
 • เวลา 09.00-16.00 น.
 • การออกแบบ โดยใช้ CMDA sprinklers สำหรับ High piles storage height ที่ความสูงเกินกว่า 25 ฟุต
 • การออกแบบ โดยใช้ CMSA sprinklers สำหรับ High piles storage
 • การออกแบบ โดยใช้ CMSA sprinklers สำหรับ High piles storage
 • การออกแบบ โดยใช้ ESFR sprinklers สำหรับ High piles storage
 • Work shop
 • ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา

อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่จัด

08/08/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 31 ก.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

werehouse-1-8-9-08-63.pdf