รหัสอบรม:

“ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 47

ภาควิชาการ: วันที่ 7,8, 9, 14, 15, 16,  มิถุนายน (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ภาคปฏิบัติ:  วันที่ 22, 29 มิถุนายน 2562 (เสาร์)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา)

หลักการและเหตุผล      

ด้วยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และการตรวจสอบสภาพอาคารจะครอบคลุมถึง

  1. การใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม่
  2. ตรวจสอบสภาพระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างของอาคารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร
  3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
  4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จำเป็น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารรวมทั้งระบบบริหารจัดการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้
  3. เพื่อให้การตรวจสอบสภาพอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจำนวน 45 ชั่วโมง

– จรรยาบรรณและกฎหมาย

– หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

– แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร       – แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

– แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม     – แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

– แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

– แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยจากอาคารตัวอย่างจริง และการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

 

เอกสารที่ท่านจะได้รับในการอบรม

1)  กระเป่าใส่เอกสาร

2 )  เอกสารประกอบคำบรรยาย และสมุดจดบันทึก

3)   หนังสือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ประมาณ 3 เล่ม

4)             CD (กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคาร, เอกสารประกอบการบรรยาย, ทำเนียบรุ่น)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
07/06/62

09.00-10.30 น.               กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

จรรยาบรรณวิศวกร

กรณีศึกษาในการรักษาจรรยาบรรณ และการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณวิศวกร

บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

คุณเกชา  ธีระโกเมน  

10.30–12.15 น.                                                                                  กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

จรรยาบรรณสถาปนิก

กรณีศึกษาในการรักษาจรรยาบรรณ และการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณสถาปนิก

บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

คุณศักดิ์ชัย  ยวงตระกูล

13.15–14.45 น.                          กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

 รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร

15.00-18.00 น.          กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

คุณสินิทธิ์  

8/06/2562

09.00-16.30 น.

หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

การใช้คู่มือการตรวจสอบ

มาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้อ้างอิง

เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

ข้อมูลที่สำคัญในรายงานการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การสรุปผลการตรวจสอบ

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน   การเตรียมตัวก่อนการออกตรวจสอบ

ทักษะการนำเสนอผลการตรวจสอบ  การประเมินผลการตรวจสอบ

การทำแผนปฏิบัติการตรวจบำรุงรักษาและคู่มือปฏิบัติการตามแผนการตรวจบำรุงรักษา

แผนการตรวจสอบอาคารประจำปีและแนวทางการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี

คุณพิชญะ  จันทรานุวัฒน์

9/06/2562

09.00-12.15 น.           แนวทางการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

                             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการชำรุดสึกหรอของอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการวิบัติของโครงสร้างอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร  แนวทางการตรวจสอบป้ายโฆษณา

ดร.ธเนศ วีระศิริ

13.15-16.30 น.           แนวทางการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

                                                พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ์

14/06/2562

09.00-11.00 น.          ตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ดับเพลิง และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบันไดเลื่อน และแนวทางการตรวจสอบ

คุณบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

11.15-16.30 น.          ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายของควัน และ  แนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกั

คุณบุษกร  แสนสุข

15/06/2562

09.00-12.15 น.           แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

และ แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิงและแนวทางการตรวจสอบ

คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์

13.15-16.30 น.          ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

และแนวทางการตรวจสอบ

                            แนวทางการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและป้องกันและระงับอัคคีภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่า และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และแนวทางการตรวจสอบ

                ผศ.ชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร

16/06/2562

09.00-12.15 น.          แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                       

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบประปา และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำฝน และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบจัดการมูลฝอย และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง และแนวทางการตรวจสอบ

                                                รศ.ดร.นพภาพร  พานิช

22/06/2562

09.00-16.30 น.                                 ภาคปฏิบัติ

 การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยของอาคารตัวอย่าง

การตรวจสอบและตรวจวัดอาคารตัวอย่างจริง

การตรวจสอบแบบแปลนจริง

แนะนำวิธีการ เตรียมความพร้อม ขั้นตอนการตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูล

การประสานงานร่วมกับวิศวกรหรือสถาปนิกในการวิเคราะห์และคำนวณ

29/06/2562

09.00-17.00 น.          ภาคปฏิบัติ (นำเสนอรายงานการตรวจสอบ)

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ ประเมินผล  /  การสรุปผลการตรวจสอบ

กิจกรรมสมมุติการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

17.00 น. เป็นต้นไป           ปิดการอบรม / แจกวุฒิบัตร และงานเลี้ยงสังสรรค์

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
คุณเกชา ธีระโกเมน

อุปนายกคนที่ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

คุณศักดิ์ชัย ยวงตระกูล
รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.

 

สินิทธิ์ บุญสิทธิ์

กรรมการสิทธิจรรยาบรรณ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์

เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

พ.ต.อ.โชคชัย ยิ้มพงษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

คุณบุษกร แสนสุข

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

คุณกาญจน์ รักศิริพงษ์

กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

รศ.ดร.นพภาพร พานิช
คุณศุภเชษฐ์ สมรูป

กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

คุณจุลดิษย์ จายนียโยธิ

กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
คุณศุภเชษฐ์ สมรูป

วันที่จัด

07/06/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าของอาคาร วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรผู้รับเหมา สถาปนิก และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

หมายเหตุ หากต้องการสอบขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องมีใบ กว. และ เป็นสถาปนิก เท่านั้น

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

ผู้ตรวจสอบอาคาร-47-2561.pdf