รหัสอบรม:

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/6iWvozcf4ssrbUms7

การอบรมเรื่อง  การวัด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาการสั่นสะเทือน
 วันที่  8 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท. On line through ZOOMS
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ในการผลิตเครื่องจักรกลหมุน เช่น พัดลม เครื่องสูบน้ำ และคอมเพรสเซอร์เป็นต้นจะมีมวลที่ไม่สมดุลรอบจุดหมุน  เนื่องมาจากความไม่สม่ำเสมอของวัสดุที่ใช้ทำ ความไม่สมมาตรของชิ้นงาน การสึกหรอของอุปกรณ์ หรือการต่อชิ้นงานเยื้องศูนย์กัน จึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเมื่อใช้งาน การสั่นสะเทือนที่เครื่องจักรจะส่งต่อไปที่โครงสร้างทำให้อุปกรณ์อื่นๆ  ที่ตั้งอยู่บนโครงสร้างสั่นตามไปด้วยและยังเกิดเสียงดังรบกวนแก่ผู้ทำงานด้วย การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรจะรุนแรงขึ้นเมื่อความเร็วรอบของเครื่องจักรหรือความถี่ของแรงที่กระทำไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของเครื่องจักรหรือโครงสร้างโดยการสั่นสามารถขยายเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าตัว เป็นเหตุให้เครื่องจักรหรือโครงสร้างนั้น แตกหักเสียหายได้ การตรวจวัด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการสั่นสะเทือน รวมถึงการการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการใช้งาน การติดตั้งและการบำรุงรักษาก่อนการเสียหาย  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ ต่อวิศวกร  ผู้ใช้งาน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานระบบสั่นสะเทือน  ตรวจวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ                            8 ธันวาคม 2564

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

9.00-10.30 น.          ความรู้พื้นฐานระบบสั่นสะเทือน

10.30-10.45 น.        พัก

10.45-12.15 น.          เครื่องวัด การอ่านค่า และการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

12.15-13.15 น.          พักทานอาหาร

13.15-14.45 น.       การประยุกต์ใช้งาน การตรวจวัดและวิเคราะห์การสั่น เพื่อการบำรุงรักษา

                                     Miss Alignment, Unbalanced Rotating mass, and Balancing

14.45-15.00 น.      พัก

15.00-16.30 น.     การแก้ไขปัญหาการลดแรงส่งผ่านจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

                                    Spring Isolator, Shock Absorber and   Dynamic Absorber

16:30-17:00 น.                     ทดสอบความรู้

คณะวิทยากร

วิทยากรโดย           รศ. ดร.วิทยา ยงเจริญ           อนุกรรมการสาขาเครื่องกลของ วสท.

วันที่จัด

08/12/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

C16-การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเค.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร