รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง 

การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน  รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่  วันที่ 22-25 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันพุธ-วันเสาร์)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย              คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

ลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/m281L3X1aNPyCDNz5

หลักการและเหตุผล

ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน หรืออุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ภาชนะรับความดันถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการผลิตที่ออกแบบให้ใช้งานภายใต้ความดันและอุณหภูมิหนึ่งๆ จากแหล่งความร้อนภายในหรือภายนอก สามารถสนับสนุนการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยความดันใช้งานที่สูงและสารทำงานที่อันตรายที่อยู่ภายใน ทำให้อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม หรือต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั้นภาชนะรับความดันจึงต้องถูกกำกับด้วยมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานในอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่ การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การประเมินความเสี่ยง ก่อนการสร้าง การติดตั้ง รวมถึงการตรวจสอบระหว่างการสร้างและติดตั้ง การอำนวยการใช้ การดูแลรักษา การซ่อมแซม การตรวจสอบหลังการติดตั้งและเริ่มใช้งาน ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรอบรมนี้จะกล่าวถึงการตรวจสอบหลังการติดตั้งและเริ่มใช้งาน

การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน ผู้ประกอบการและผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของภาชนะที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ สามารถใช้ต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด   การประเมินดังกล่าวอาศัยความรู้ในการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้าง กลไกความเสียหายหลักของแต่ละตำแหน่งเฝ้าระวังที่กำหนด วิธีการตรวจสอบระดับความเสียหาย รวมถึงการประเมินอัตราการขยายตัวของความเสียหายนั้น ความเข้าใจผลกระทบจากการใช้งานหรือสารทำงาน  การตรวจสอบอุปกรณ์ควบว่ามีสภาพพร้อมใช้ตามเงื่อนไขที่ออกแบบ   หากภาชนะรับความดันได้รับการซ่อมแซมหรือดัดแปลง ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ในเรื่องนี้อีกด้วย

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย  เห็นความสำคัญในความปลอดภัยของการใช้งานภาชนะรับความดัน โดยเฉพาะการตรวจสอบหลังจากเริ่มใช้งาน จึงกำหนดจัดหลักสูตรอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน วิศวกรตรวจสอบ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งานได้อย่างถูกต้อง และอย่างมีประสิทธิภาพ

 


ค่าลงทะเบียน
– สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ          7,900 บาท
– ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ       8,400 บาท
– บุคคลทั่วไป                                                  9,200 บาท

การชำระเงิน

เช็ค : สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน : บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์ : สาขา สภากาชาดไทย       เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ : สาขา สุรวงศ์  เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย : สาขา จามจุรีสแควร์     เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
22 มีนาคม 2566

09:00 – 10:30        Introduction to API 510

10:30 – 10:45        พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00        Service Restriction, joint efficiency, Radiography

12:00 – 13:00        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30        Shell and Head Calculation

14:30 – 14:45        พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00        Maximum Allowable Working Pressure/Hydrostatic Head Pressure

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

23 มีนาคม 2566

08.30 – 09.00        ลงทะเบียน

09:00 – 10:00        Hydrostatic, Pneumatic Tests and Test Gauges

10:00 – 10:45        Postweld Heat Treatment

10:45 – 11:00        พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:00        External Pressure Calculation

12:00 – 13:00        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00        Charpy Impact testing

14:00 – 14:15        พักรับประทานอาหารว่าง

14:15 – 16:00       Corrosion calculations and Damage Mechanism

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

24 มีนาคม 2566

08.30 – 09.00        ลงทะเบียน

09:00 – 09:20        องค์ความรู้ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

09:20 – 10:00        การวางแผนการตรวจสอบ

10:00 – 10:45        CML / CMM / NDE

10:45 – 11:00        พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:00        การตรวจสอบภายนอกและภายใน

12:00 – 13:00        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:00        การตรวจสอบภายนอกและภายใน (ต่อ)

14:00 – 14:15        พักรับประทานอาหารว่าง

14:15 – 16:00       การประเมินข้อมูลการตรวจสอบ

วิทยากรโดย  คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

25 มีนาคม 2566

08.30 – 09.00       ลงทะเบียน

09:00 – 10:00       การซ่อมและการดัดแปลง

10:00 – 10:45       การทดสอบความดัน

10:45 – 11:00       พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:00       ความถี่ในการตรวจสอบ

12:00 – 13:00       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 13:45       อุปกรณ์ระบายความดัน

13:45 – 14:30       บันทึกและรายงาน

14:30 – 14:45       พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 15:05       ความปลอดภัยในการตรวจสอบ

15:05 – 16:00       WPS/PQR

16.00                  ทำแบบทดสอบหลังอบรม

วิทยากรโดย  คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

คณะวิทยากร

การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน
ผศ.ดร.ปัญญา   ขันธ์สุวรรณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

คุณสุเมธ  เตชาชัยนิรันดร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

22/03/2023

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับบุคคลที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม
คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 526
E-mail: saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

22-25-3-66-การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน-รุ่นที่-5.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร