รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร “การออกแบบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสะพาน”

ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

การออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวิชาการออกแบบที่ต้องอาศัยหลักการวิเคราะห์โครงสร้างที่เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของแรงซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์แรงที่คงที่อยู่ในตำแหน่งที่กำหนด และต้องอาศัยหลักการข้อกำหนดของมาตรฐานต่างประเทศ อาทิ AASHTO Standard รวมทั้ง สะพานมีมากมายหลายรูปแบบ ประกอบกับวิชาการออกแบบสะพานนี้ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยไม่มากที่จัดการเรียนการสอน   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์อยู่หลายท่าน เห็นความสำคัญของวิชานี้ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.          ประวัติการก่อสร้างสะพาน การเลือกรูปแบบสะพาน รูปแบบโครงสร้าง และรูปแบบ     ทางกายภาพเบื้องต้น

โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00. น.         ประวัติการก่อสร้างสะพาน การเลือกรูปแบบสะพาน รูปแบบโครงสร้าง และรูปแบบทางกายภาพเบื้องต้น

โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.          ข้อกำหนด และมาตรฐานสากลของแรงที่กระทำต่อโครงสร้างสะพานและพฤติกรรมของแรง

โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

14.30 – 16.00 น.          การเลือกขนาดความกว้าง และชนิดของสะพาน

โดย  รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562

08.30 – 10.30 น.          การออกแบบโครงสร้างส่วนบน – ระบบพื้น คาน

                           โดย    รศ.ดร. สถาพร  โภคา

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.          การออกแบบโครงสร้างส่วนบน – ระบบพื้น คาน (ต่อ)

                           โดย    รศ.ดร. สถาพร  โภคา

12.15 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.          การออกแบบโครงสร้างส่วนล่าง – คานขวาง (Cross beam) ตอม่อและฐานราก

                           โดย    รศ.ดร. สถาพร  โภคา

14.45 – 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.          การออกแบบส่วนประกอบอื่นๆ (เชิงลาดสะพาน – Approach Slab) Bearing Unit ที่รับสะพาน (Bearing) และอื่นๆ

                           โดย    รศ.ดร. สถาพร  โภคา

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562

09.00 – 10.30 น.          การซ่อมแซมและเสริมกำลังสะพาน

โดย   รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.          การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาสะพาน

โดย   รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.          มาตรฐานการทดสอบน้ำหนักบรรทุกสะพานตาม AASHTO

โดย   ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

14.30 – 1445 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.          การทดสอบน้ำหนักบรรทุก (Bridge Load Test)

โดย   ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

คณะวิทยากร

รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อนุกรรมการสภาวิศวกร

รศ.ดร. สถาพร โภคา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่จัด

08/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 มี.ค. 62
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบสะพาน-คสล-8-10มีค62.pdf