รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร

การป้องกันไฟ การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเหล็กโครงสร้างรูปพรรณได้รับความนิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคารอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างและคุณสมบัติของวัสดุอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณสำหรับโครงสร้างอาคารในอนาคต เพื่อให้อาคารมีสมรรถนะที่เหมาะสมตลอดอายุการใช้งาน

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง”  ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปออกแบบการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรูปพรรณเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
8-03-2562

กำหนดการอบรม

08.30-09.00 น. หลักการออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว

โดย รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น. การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ 1304-61

รศ.ดร.ปิยะ  โชติกไกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฃ

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การป้องกันอัคคีภัยของอาคารโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐาน มยผ 8304-61

รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น. ข้อพิจารณาด้านความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณตามมาตรฐาน มยผ 1333-61

รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ประธานอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี

วันที่จัด

08/03/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 28 ก.พ. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

[email protected]