รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์ เรื่อง

ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (วันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

(คลิกเพื่อลงทะเบียน)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาคารคลังสินค้าได้มีการก่อสร้างอย่างมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และโรงงานทั่วไปส่วนใหญ่จะมีห้องสำหรับเก็บวัตถุดิบและเก็บสินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย โดยวัตถุดิบและสินค้าเหล่านั้นจะประกอบด้วยไม้ กระดาษ พลาสติก ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและเก็บรวมกันเป็นปริมาณมาก และบางพื้นที่เก็บรวมกันหลากหลายชนิด  หากเกิดอัคคีภัยขึ้นก็จะยากต่อการควบคุมและเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารประเภทนี้จึงมีข้อกำหนดพิเศษที่แตกต่างจากอาคารที่ใช้งานทั่วไป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้าขึ้นเพื่อให้เข้าใจใน กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

เนื้อหา

 • กรณีศึกษาเพลิงไหม้ และ การทดลองจาก UL / FM ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงกับ คลังสินค้า
 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 13
 • Commodity Classification
 • Storage Arrangement
 • Building construction and Storage heights
 • Adjacent hazards or Design methods
 • Rack storage Column protection
 • การออกแบบ โดยใช้ In-rack sprinklers สำหรับ Rack storage
 • การออกแบบ โดยใช้ CMDA sprinklers สำหรับ High piles storage height ที่ความสูงเกินกว่า 25 ฟุต
 • การออกแบบ โดยใช้ CMSA sprinklers สำหรับ High piles storage
 • การออกแบบ โดยใช้ CMSA sprinklers สำหรับ High piles storage
 • การออกแบบ โดยใช้ ESFR sprinklers สำหรับ High piles storage
ค่าลงทะเบียน
  สมาชิก วสท.     4,500   บาท /ท่าน
  บุคคลทั่วไป       5
,000   บาท / ท่าน
 
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน   เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย        เลขที่ 045-2-03026-1
ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524  E-mail : yaowapha@eit.or.th

กำหนดการ

คณะวิทยากร

การอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 12
อาจารย์วันชัย บัณฑิตกฤษดา 

อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

วันที่จัด

21/10/2023

สถานที่จัด

ผ่านระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับอาคารคลังสินค้า การประกันภัย การออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป /  ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524 E-mail : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

การอบรม-เรื่อง-ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับคลังสินค้า-12-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร