รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
ตอนที่ 1   พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2561

การก่อสร้างอาคารโรงงานหรือโกดังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่ระบบโครงสร้างเหล็กเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนในการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างที่ลดลง แต่อย่างไรก็ดี การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ให้เกิด ความประหยัดได้นั้น ต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมและข้อกำหนดในการออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด องค์อาคารรับแรงดัด จุดต่อโครงสร้าง ตลอดจนพฤติกรรมของแรงชนิดต่าง ๆ ทั้งจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ น้ำหนักบรรทุกจร แรงลม หรือกระทั่งแรงจากแผ่นดินไหว ตลอดจนเข้าใจข้อกำหนดในการออกแบบเป็นอย่างดี
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง ได้เข้าใจถึงวัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก พื้นฐานการออกแบบ พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายความเข้าใจในมิติต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างปลอดภัย สามารถขยายผลไปสู่การลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาจะมีทั้งส่วนของการบรรยายเชิงทฤษฎี และ workshop แบบสั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 7 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. • ลักษณะของอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame นิยามและองค์ประกอบของโครงสร้างอาคารโรงงาน
• พื้นฐานด้านการออกแบบ และวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก
– แรงภายนอก และการถ่ายแรงด้วยระบบโครงสร้างเหล็ก
– ลักษณะเชิงพฤติกรรมของวัสดุ เชิงกล และเชิงเคมี
– ลักษณะเชิงพฤติกรรมของหน้าตัด – มาตรฐานการออกแบบ ด้วยวิธี ASD และ LRFD
– Load combination
– ลักษณะเชิงพฤติกรรมของแรง Dead load / Live load / Roof live load / Wind load / Earthquake load
10.45 – 12.15 น. • Moment – curvature relationship และการวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้าง Euler theory
• การโก่งเดาะแบบดัด (Flexural buckling) เหตุปัจจัยต่อพฤติกรรมของ compression member
• Limit state และ ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของ compression member ตามมาตรฐานการออกแบบของ AISC และลักษณะเชิงพฤติกรรม
• ตัวอย่างการวิเคราะห์
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.
Flexural member
• ลักษณะและพฤติกรรมของ flexural member
• Limit state และ ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของ flexural member ตามมาตรฐานการออกแบบของ AISC และลักษณะเชิงพฤติกรรม
• การพิจารณาพฤติกรรมของแรงเฉือน
• ตัวอย่างการวิเคราะห์
15.30 – 16.30 น.
Workshop ทดสอบความเข้าใจ เรื่อง
– Design fundamental
– Compression member
– Flexural member

วันที่ 8 กันยายน 2561

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
09.00 – 10.15 น.
ทบทวนเนื้อหาวันที่ 1 และขยายผลสู่ วันที่ 2
• Design fundamental Compression member
• Flexural member Shear & Shear flow
• Combined axial bending interaction การอ่านผลการวิเคราะห์ finite element analysis
• ข้อควรระวังในการประเมินผลการวิเคราะห์
10.30 – 12.15 น.
Steel connection – ตอนที่ 1
• สลักเกลียว (Bolt) ประเภท คุณสมบัติเชิงกล การติดตั้ง และกำลังรับแรงของสลักเกลียวแต่ละประเภท
• การเชื่อม (weld) รูปแบบการเชื่อม กระบวนการเชื่อม และกำลังรับแรงของแนวเชื่อม
• Limit state ของ steel connection
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น.
Steel connection – ตอนที่ 2
• Welding for build-up section
• ประเภทของ steel connection และ ตัวอย่างการคำนวณ
– Shear connection – Moment connection – Base plate connection
14.30 – 16.30 น. Workshop การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น

คณะวิทยากร

คุณณัฐพล สุทธิธรรม

คุณณัฐพล สุทธิธรรม (สย. 10019)

สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก Lehigh University มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาโท MBA หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

– อดีตวิศวกรโครงสร้างอาวุโส จาก บริษัท Thornton – Tomasetti Engineers สำนักงานสาขานิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

– อดีตรองประธานกรรมการ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด

– อดีตอาจารย์ประจำ โครงการวิศวกรรมการจัดการธุรกิจ Engineering Business Management (EBM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– อดีตที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

– อดีตที่ปรึกษา บมจ. แปซิฟิกไพพ์

– อดีตที่ปรึกษา บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

– ที่ปรึกษา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

– ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– คณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

– กรรมการ สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย

– Chairman of South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) Sub-Committee on Steel Application in Construction Sector

– ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาธุรกิจเหล็กงานก่อสร้าง บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

วันที่จัด

07/09/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

09-7-8-Rigid-Frame-1-1.pdf