รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน อุตสาหกรรม ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ มีการลงทุนในประเทศไทย อย่างกว้างขวาง ในทุกภูมิภาคของประเทศ , ในการดังกล่าวพบว่ากิจการประเภท Cogeneration มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากพบว่า มีความคุ้มค่าและยืดหยุ่นในการลงทุนเนื่องจากสามารถจำหน่ายค่าพลังงานทั้ง ไฟฟ้า ไอน้ำร้อน และน้ำเย็น เป็นการลดความเสี่ยงในกิจการต่อค่าความผันแปรของราคาค่าพลังงานรูปต่าง ๆ ยิ่ง

ดังนั้นเพื่อให้ผู้สนใจกระบวนการบริหารจัดการโรงผลิตไฟฟ้าชนิด Cogeneration Plant  ได้ทราบกระบวนการ บริหารจัดการเพื่อสามารถนำไปปรับในกิจการตนเองต่อไป จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานขึ้นในครั้งนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อแนวศึกษาดูงานโรงงานผลิตไฟฟ้าและไอน้ำแบบ Cogeneration อันประกอบด้วย Gas turbine , Heat Recovery Steam Generating ( กำลังการผลิต 40 TPHx2) , Steam Turbine ( กำลังผลิต 13.6 MW) ระบบผลิตน้ำเย็นจากกระบวนการ Absorption Chiller , Auxiliary Boiler (18-20 TPH x4)  ชนิดท่อไฟ  และระบบ Heat Recovery From Steam Blow Down  เพื่อนำความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ต่อในระบบผลิต
  • เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ Power plant ชนิด Cogeneration การเดินเครื่อง การบำรุงรักษา การบริหารสินทรัพย์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
7/11/60

08:00 – 09:00 น.                   ออกเดินทางจาก วสท.  สู่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

09:00 – 10:00 น.                   กล่าวต้อนรับ

โดยผู้บริหาร บริษัทและบรรยายสรุปภาพรวม การบริหารจัดการ Plant โดยผู้แทนบริษัท

10:00 – 10:30 น.                   พาชม กระบวนการผลิต ณ. ห้องควบคุมการเดินเครื่อง

10:45 – 12:00 น.                   พาชม กระบวนการผลิต ระบบ Gas turbine HRSG ,Steam Turbine, Auxiliary Boiler , Heat Recovery From Boiler Blowdown

12:00 – 13:00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 14:30 น.                   พาชม กระบวนการผลิต ระบบ Absorption Chiller และการจำหน่ายระบบ ไอน้ำ

14:30 – 15:00 น.                   พิธีปิดการเยี่ยมชม มอบของที่ระลึก

15:00 – 16:00 น.                   เดินทางกลับ วสท.

คณะวิทยากร

วันที่จัด

07/11/2017

สถานที่จัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

อนุหม้อน้ำ-ดูงาน-DCAP.pdf