รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง “การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยออกแบบ” รุ่นที่ 1

ในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 -17.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากปัจจุบันเหล็กขึ้นรูปเย็นได้รับความสนใจมากขึ้น ด้วยคุณประโยชน์หลากหลายของเหล็กขึ้นรูปเย็น เช่น น้ำหนักเบา ประหยัดวัสดุ ระบบการติดตั้งแบบโบล์ท สกรู ทำให้งานก่อสร้างรวดเร็ว เหล็กไม่เกิดสนิม จากการเคลือบด้วยโลหะ มีความปลอดภัยในการทำงาน ควบคุมคุณภาพของงานที่ง่าย รวมถึงสะดวกและประหยัดต้นทุนในการขนส่ง เหล็กขึ้นรูปเย็นจึงได้ถูกนำไปใช้ในการออกแบบงานก่อสร้างมากมายเช่น หลังคา ผนัง งานโครงสร้าง ระบบแผ่นพื้น แป โครงถัก

          ด้วยคุณลักษณะหลายอย่างที่ต่างจากเหล็กรีดร้อน โดยเฉพาะในปัจจุบันเหล็กขึ้นรูปเย็นที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีกำลังที่จุดคราก (Yield Strength) ที่สูงกว่าของเหล็กรีดร้อนตามท้องตลาด ทำให้เหล็กขึ้นรูปเย็นที่ออกแบบออกมามีน้ำหนักน้อยกว่าเหล็กรีดร้อนทำให้ได้โครงอาคารที่ที่มีน้ำหนักเบากว่า ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น การออกแบบของเหล็กขึ้นรูปเย็นจึงแตกต่างจากเหล็กรีดร้อนในบางกรณี โดยเฉพาะเหล็กที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความหนามาก หากผู้ออกแบบไม่เข้าใจและนำมาคำนวณผิดวิธี อาจเกิดความเสียหายให้กับงานก่อสร้างได้ และโดยทั่วไปเหล็กขึ้นรูปเย็นถูกนำมาใช้ในงานโครงสร้างหลังคา และผนัง ของอาคารที่ไม่สูงมากนัก (Low-Rise Building) ซึ่งการออกแบบมักจะเกี่ยวข้องกับแรงลมที่กระทำต่อส่วนต่างๆ ของอาคารเช่น แรงลมที่กระทำต่อโครงสร้างหลังคา แรงลมที่กระทำต่อแผ่นหลังคาและผนังอาคารซึ่งจะเป็นโครงสร้างรอง ด้วยเหตุนี้ วสท. จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยออกแบบ เพื่อให้ความรู้กับวิศวกรได้นำไปใช้ในการออกแบบ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการวิบัติเนื่องจากการออกแบบที่ผิดพลาดได้ โดยการอบรมนี้ใช้มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น  EIT Standard 1024-53 เป็นหลัก ทั้งนี้รวมไปถึงการออกแบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น (Cold Formed Steel Design Software)

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม
1. นิติบุคคลมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม
2. มีสิทธิรับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร
3. คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น วสท.
4. หนังสือมาตรฐานออกแบบอาคารเหล็กขึ้นรูปเย็น วสท.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

08.15-08.50 น. ลงทะเบียน
08.50-09.00 น. กล่าวต้อนรับ
โดย พันเอ ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก
09.00-10.30 น. พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น
บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.00-10.15 น พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น แนวความคิดหน้าตัดประสิทธิผล
บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. หลักการออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น แนวความคิดหน้าตัดประสิทธิผล
บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.15 น. ตัวอย่างการออกแบบ โดยวิธีหน้าตัดประสิทธิผล
บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. การใช้งานโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นแบบกล่องในโครงการก่อสร้างต่างๆ
บรรยายโดย บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การใช้งานโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็นในโครงการก่อสร้างต่างๆ
บรรยายโดย บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลาง
13.00-14.30 น. การออกแบบโดยวิธีอออกแบบโดยตรง (Direct Strength Method)
บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.15น. การออกแบบโดยวิธีอออกแบบโดยตรง (Direct Strength Method)
บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม2563

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. ตัวอย่างการออกแบบแปเหล็กขึ้นรูปเย็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การใช้โปรแกรมคำนวณ CFS (https://www.rsgsoftware.com/)
บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลาง
13.00-14.30 น. การใช้โปรแกรมคำนวณ CFS (https://www.rsgsoftware.com/)
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. การวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น จากประสบการณ์การออกแบบในประเทศไทย
บรรยายโดย พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คณะวิทยากร

“การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูปเย็น และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยออกแบบ” รุ่นที่ 1
รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้บรรยายพิเศษ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้บรรยายพิเศษ

บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

พันเอก ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล

อาจารย์ประจำวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

และประธานคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันที่จัด

02/12/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร, ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 520
โทรสาร.02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นรูป-1.pdf