รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

งานก่อสร้างอาคารสูงปัจจุบันนิยมใช้กระเช้าไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานมากกว่าสมัยก่อนที่ต้องตั้งนั่งร้านทำงาน แต่จากการตรวจสอบพบว่าการติดตั้งใช้งานยังไม่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิตและพบว่ามีอุบัติเหตุจากการใช้กระเช้าไฟฟ้าดังกล่าวอยู่เป็นประจำ

ดังนั้น คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย   ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  จึงมองเห็นความสำคัญที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อการใช้งานเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในไซต์งานก่อสร้างต่างๆ

วัตถุประสงค์

1.ให้เข้าใจถึงชิ้นส่วนประกอบต่างๆให้เข้าใจถึงวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต

2. ให้เข้าใจถึงการใช้งานรวมถึงการแก้ปัญหากรณีกระเช้าไฟฟ้าเสียฉุกเฉินขณะใช้งาน

3.ให้เข้าใจวิธีการดูแลรักษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

1.  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

2.  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน    คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
  • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน    คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
  • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน     คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
  • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน     หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

การชำระเงิน

เช็ค  สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน   บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
7/12/60
08:30 – 09:00 ·        ลงทะเบียน
09:00 – 10:30

 

·        ชนิดและประเภทต่างๆของลิฟต์ขนส่งชั่วคราว ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

10:45 – 12:00

 

·        อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆของกระเช้าไฟฟ้า ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 ·        เทคนิคการติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าตามคู่มือผู้ผลิต ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

14:45 – 16:00

 

 

·        การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการบำรุงรักษา

·        กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน

 

ภาคทฤษฎี

[อ.หฤษฏ์]

16:00 – 16:30 ·        สรุป ถาม – ตอบ
8/12/60
08:30 – 09:00 ·        ลงทะเบียน
09:00 – 10:30

 

·        การติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า(ช่วงแรก)

 

10:45 – 12:00

 

·        การติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า(ช่วงที่สอง)

 

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30

 

·        การตรวจสอบความปลอดภัยกระเช้าไฟฟ้า

 

14:45 – 16:00

 

·        ทดสอบขึ้นลง/การใช้งานของกระเช้าไฟฟ้า

 

16:00 – 16:30 ·        สรุป ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านทาวเวอร์เครน(Tower Crane) และลิฟต์ก่อสร้าง(Construction Hoist)

วันที่จัด

07/12/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

อนุยกหิ้ว-GONDOLA1-7-8-ธค..pdf