รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง
เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถตักล้อยาง รุ่นที่ 2
(Inspection and Maintenance of Wheel Loader Machine)
วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ประตูน้ำพระอินทร์)

**เลื่อนมาจากวันที่ 7-8 เมษายน 2566**

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/cxveA4z64DEKf3ZB8

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมหนักต่าง ๆ มีการนำเครื่องจักรกลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น รถตักล้อยาง (Wheel Loader) เป็นอีกเครื่องจักรที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่มีความคล่องตัว เคลื่อนย้ายสะดวก เพิ่มผลผลิตในการทำงานการใช้งานรถตักล้อยาง จำเป็นที่ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้งานให้เกิดความปลอดภัย การบำรุงรักษา การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรู้ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจสอบเครื่องจักรได้ตามคู่มือ และมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถตักล้อยาง
– ให้เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของรถตักล้อยาง
– ให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
– สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เบื้องต้น ของรถตักล้อยางได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
26 พฤษภาคม 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของรถตักล้อยาง
 หลักการทำงานเบื้องต้น ของรถตักล้อยาง
 ความหมายของสัญญาณเตือนต่างๆ บนแผงหน้าปัด ภาคทฤษฎี
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
 การตรวจสอบเครื่องจักรก่อน และหลังการใช้งาน
 วิธีการใช้งานและความปลอดภัยในการใช้รถตักล้อยาง
 การบำรุงรักษาประจำวัน
 การบำรุงรักษาตามชั่วโมงการทำงาน
 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา

27 พฤษภาคม 2566

ณ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (ประตูน้ำพระอินทร์)
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
 แนะนำชิ้นส่วนและการทำงานเบื้องต้นของรถตักล้อยาง
 สาธิตการตรวจสอบเครื่องจักรก่อน และหลังการใช้งาน ภาคปฏิบัติ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
 สาธิตการทำงานเบื้องต้นของรถตักล้อยาง
 สรุปการอบรม
 ทำแบบทดสอบหลังอบรม ภาคปฏิบัติ

คณะวิทยากร

อ.ธีรเดช สุภาทิพย์

ผู้จัดการแผนก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
กรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง
วิศกรตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้งานก่อสร้าง

นายสำเนา ชูดี

ผู้จัดการส่วนอบรม บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด
หลักสูตร การใช้งานรถขุดไฮดรอลิคอย่างถูกต้องและปลอดภัย
หลักสูตร การใช้งานรถตักล้อยางอย่างถูกต้องและปลอดภัย
หลักสูตร ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง รถขุดไฮดรอลิคและรถตักล้อยาง
อนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

วันที่จัด

07/04/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วิศวกรตรวจสอบ
- โฟร์แมน หัวหน้างาน
- วิทยากรด้านความปลอดภัยเครื่องจักรกล
- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้ที่สนใจทั่วไป
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

Wheel-Loader-Inspection-Technique-v2-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร