รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ  รุ่นที่ 3
(Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers)
ระหว่างวันที่  7-8 สิงหาคม  2564
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

 

คลิกสมัครอบรมที่นี่

 

 

 

หลักการและเหตุผล

การกัดกร่อนเป็นการเสื่อมสภาพของโลหะอันเป็นผลจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะและสิ่งแวดล้อม ทำให้สมบัติทางกลของโลหะลดลง ส่งผลให้ชิ้นส่วนโลหะในเครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงสร้าง มีอายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และอาจทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นได้ในระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้การกัดกร่อนยังส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ในหลายประเทศทั่วโลก จากการประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของประเทศอุตสาหกรรมทั้งหมดพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3-4% ของ GDP ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ในปัจจุบัน หม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญและมีใช้กันมากในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การใช้งานหม้อไอน้ำจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เนื่องจากสภาวะการใช้งานเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงและความดันสูง ด้วยเหตุนี้หม้อไอน้ำจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความเสียหาย ความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำมีสาเหตุหลักมาจากการกัดกร่อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมหม้อไอน้ำ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการกัดกร่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยป้องกันและกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรื่องการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องการกัดกร่อน
  และการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำไปใช้ในการทำงานได้
 3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.         ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในเรื่องการกัดกร่อนและหม้อน้ำ

กลไกการกัดกร่อน

พื้นฐานทางปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและจลนศาสตร์ของการกัดกร่อน

หลักการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีต่าง ๆ

การตรวจสอบและการวิเคราะห์ปัญหาการกัดกร่อน

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.         หลักการทำงานของหม้อไอน้ำ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัดกร่อนในหม้อน้ำ

ลักษณะของการกัดกร่อนชนิดต่าง ๆ ในหม้อน้ำ

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.         การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ

การกัดกร่อนเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

การกัดกร่อนเนื่องจากการกัดเซาะ

การกัดกร่อนเนื่องจากสภาพความเป็นกรด

การกัดกร่อนเนื่องจากออกซิเจน

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.         การกัดกร่อนเนื่องจากขี้เถ้า

การกัดกร่อนเนื่องจากการสูญเสียสภาพโลหะผสม

การแตกหักเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน

การแตกหักเนื่องจากความล้าร่วมกับการกัดกร่อน

คณะวิทยากร

วิทยากร             รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์  อัสวะวิสิทธิ์ชัย

 • วศบ. เครื่องกล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • S. Manufacturing Engineering จาก The University of Southern California
 • D. Materials Design and Engineering จาก The University of Nottingham

                ผลงานและประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 70เรื่อง
 • ผู้แต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’ ‘ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’

และ ‘การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ’

 • ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ

วันที่จัด

07/08/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 525
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ_การกัดกร่อนหม้อน้ำ_แผ่นพับ-รุ่น3-update.pdf