รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 4
(Hydraulic Basic System of Crane and Heavy Equipment)
ระหว่างวันที่ 25 – 26  กันยายน  พ.ศ. 2562

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ระบบไฮดรอลิกในการขับเคลื่อนหรือส่งถ่ายกำลัง เช่น รถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานอื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการทำงานในการส่งน้ำมันไฮดรอลิก โดยทั่วไปมักจะพบว่าสภาพของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในระบบระบบไฮดรอลิก มีสภาพที่ขาดการดูแลอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานของปั้นจั่นและเครื่องจักรดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลจะต้องมีความรู้ถึงหลักการทำงาน เทคนิคการตรวจสอบระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าให้อยุ่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระบบดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
• เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก
• เป็นแนวทางในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก และระบบไฟฟ้าในรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก
• เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
 ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
 ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
 วิศวกรผู้ตรวจสอบ
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น
 ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
 ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562

ฟังการบรรายาย  ณ   ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• การอ่านสัญลักษณ์ของวงจรระบบไฮดรอลิก
• อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบไฮดรอลิก
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติที่เกิดขึ้น
-ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย -การชำรุดและความเสียหาย -แนวทางการป้องกัน
16:00 – 16:30 ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

ฝึกภาคปฏิบัติ  ณ ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)

07:30 – 08:00 ลงทะเบียน ที่ วสท.
08:00 – 09:00 เดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)
09:00 – 12:00
• หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิก  วงจรของระบบไฮดรอลิก
• สาธิตการต่อวงจรไฮดรอลิก, และไฟฟ้า (WORKSHOP)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 • ฝึกปฏิบัติต่อวงจร (WORKSHOP)  ทดสอบภาคปฏิบัติ
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
14:45 – 16:30 เดินทางกลับ วสท.

คณะวิทยากร

อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

o บริษัท ซี เอ ที เครน เซอร์วิสเซส จำกัด.
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

อ.ธีรศักดิ์ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

อ.ชาญชัย หาญภูมิพาณิช

วิศวกร/กรรมผู้จัดการ บริษัท เบรวินี่ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

อ. ณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

วิทยากรอบรม ประจำ บริษัท เอเชีย ไฟว์ จำกัด
ดีเวล็อป บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

อ. อนันต์ เต็มเปี่ยม

o อาจารย์ประจำวิชาไฮดรอลิกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
o วิทยากรบรรยายที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น

วันที่จัด

25/09/2019

สถานที่จัด

๊ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 31 ก.ค. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

09-25-26-ระบบไฮดรอลิก.pdf