รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 4
(Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist Operated)
ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/ZkaMd1tpCe68G4uH6

**เลื่อนมาจากวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566**

หลักการและเหตุผล:
ในปัจจุบัน มีการใช้งานลิฟต์ขนส่งวัสดุภายในอาคารโรงงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดทำโครงสร้างแบบง่ายๆ และมีการใช้ชุดรอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลังขับเคลื่อน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับลิฟต์ขนส่งวัสดุตามมาตรฐานสากล ยังจัดได้ว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานค่อนข้างต่ำกว่าค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ในส่วนของการออกแบบลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ซึ่งยังไม่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในการออกแบบโครงสร้างและวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของลิฟต์ขนส่งวัสดุดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ทางอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยเล็งเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการออกแบบเพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิควิธีการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแนวทางการออกแบบที่ได้มาตรฐาน เป็นประโยชน์กับวงการขนถ่ายวัสดุต่อไป

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เป็นแนวทางในการออกแบบลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
– เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบของลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลังให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
– เป็นแนวทางในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
– เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
27 ตุลาคม 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
– ประเภทของลิฟต์ | Type of Elevator/Lift
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์| Regulation about Lift
– ประเภทของลิฟต์ขนส่งวัสดุ | Type of Freight Lift
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
– ส่วนประกอบของลิฟต์ขนส่งวัสดุใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง|
Components of Freight Lift: Electric Hoist operated
– การเลือกใช้รอกไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลิฟต์ | Select of Electric Hoist for Freight Lift
– การออกแบบและเลือกใช้ส่วนประกอบตามมาตรฐานสากล |
Design and Select of Components follow as International Standard
– ระบบการทำงานของลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง |
Operating System of Freight Lift: Electric Hoist operated
16:00 – 16:30 น.  ถาม – ตอบข้อสงสัย

28 ตุลาคม 2566

ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6
08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
– อุปกรณ์ความปลอดภัยของลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง |
Safety Devices of Freight Lift: Electric Hoist operated
– กรณีศึกษา และการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น|
Case Study and Basic Analysis of Freight Lift
– การตรวจสอบและการทดสอบลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง |
Inspection and Testing of Freight Lift: Electric Hoist operated
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
– ระบบการทำงานของลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง |
Operating System of Freight Lift: Electric Hoist operated
MaxTech Elevator and Service Co., Ltd.
16:00 – 16:30 น.
สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย และทำแบบทดสอบหลังอบรม

คณะวิทยากร

อ.จิรายุ เอี่ยมสมร

o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
o กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
o กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
o ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบซ่อมบำรุงปั้นจั่นและผู้เชี่ยวชาญปั้นจั่นเหนือศีรษะ

อ.วรพันธ์ วิชัยดิษฐ

o Directors: MaxTech Elevator and Service Co., Ltd.
o Service Manager: MaxTech Elevator and Service Co., Ltd.

***วิทยากรและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า***

วันที่จัด

27/10/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม
- วิศวกรผู้ออกแบบ
- วิศวกรผู้ตรวจสอบ
- ช่างบำรุงรักษา
- วิศวกรฝ่ายจัดซื้อและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง
- ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับลิฟต์ขนส่งวัสดุ-รุ่น4-3.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร