รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ  ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง

กำหนดการ

การปรับสภาวะอากาศมีความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศร้อนและชี้นผู้ที่อยู่ในห้องปรับอากาศจะรู้สึกสบายทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน   เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงในการสอบวิศวกรระดับภาคีพิเศษหรือการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร ตลอดจนมีความเข้าใจในการออกแบบ การตรวจสอบการทำงานและการใช้งานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์   จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง

 

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม     เป็นวิศวกร ช่างเทคนิค หรือผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 19 มกราคม 2560

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.          สารทำความเย็นและวัฏจักรการทำความเย็น

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.          ระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น

12.15 – 13.15 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.          Cooling Load

14.45 – 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.          พัดลม เครื่องส่งลมเย็น และระบบท่อลม

วันที่ 20 มกราคม 2561

09.00 – 10.30 น.         Psychometric Chart

10.30 – 10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.15 น.          ปั๊มน้ำ หอระบายความร้อน และสมรรถนะ

12.15 – 13.15 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.          ระบบท่อน้ำเย็นและท่อน้ำดับเพลิงและSystem Curve

14.45 – 15.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.          การทดสอบการทำงานของปั๊มน้ำเย็นและปั๊มน้ำดับเพลิง

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง
รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

รศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

19/01/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และบุคคลทั่วไป ได้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงในการสอบวิศวกรระดับภาคีพิเศษ หรือการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ME-ปรับอากาศ-1.pdf