รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง  การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 18
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<< 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

“ถ้าเราช่วยกันออกแบบและเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 10% ประเทศไทยจะประหยัดพลังงานได้มหาศาล ไม่ต้องใช้วิชาการซับซ้อน เพียงแต่มีความเข้าใจพื้นฐานเครื่องสูบน้ำให้ดีพอ ก็สามารถทำได้แล้ว”

เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์ทางกลที่มีการใช้เป็นจำนวนมาก มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก    หากเลือกใช้อย่างไม่ถูกต้อง เครื่องสูบน้ำอาจมีราคาสูงโดยไม่จำเป็น และทำงานนอกช่วงออกแบบ ซึ่งต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็น    การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง จะประหยัดค่าติดตั้งได้มาก และที่สำคัญจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อัตราค่าลงทะเบียน

 • สมาชิก วสท.                      1,500                บาท
 • บุคคลทั่วไป                       2,000                บาท

โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์           เลขที่ 147-4-32388-6
สอบถามเพิ่มเติม: คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์  โทร : 0 2184 4600 – 9 ต่อ 500
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 – 09.00 น. 

เปิดห้องอบรมออนไลน์

เวลา 09.00 – 10.30 น. 

ปฐมบทการเรียนรู้เรื่องเครื่องสูบน้ำ

 • ความรู้พื้นฐานการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 • พื้นฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสูบน้ำไม่ขึ้นและการลดทอนประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ
 • ความเสียหายของเครื่องสูบน้ำที่เกิดขึ้นจาการใช้งานไม่ถูกต้อง
เวลา 10.45 – 12.15 น. 

การคำนวณเพื่อกำหนดขนาด และเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • การคำนวณหาแรงเสียดทานในเส้นท่อและอุปกรณ์ (Friction Loss) เพื่อกำหนดขนาดความดันเครื่องสูบน้ำ (Pump Head) ให้เหมาะสม
 • การอ่านและเข้าใจข้อมูลบน Pump Performance Curve และ System Curve
 • การเลือกเครื่องสูบน้ำและกำหนดขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสม
 • การใช้ VFD กับเครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เวลา 12.15 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 – 15.00 น. 

วัสดุโครงสร้างเครื่องสูบน้ำและการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

 • รายละเอียดชิ้นส่วนภายในเครื่องสูบน้ำ
 • การกำหนดความดันใช้งานเครื่องสูบน้ำ
 • ประเภทของ MACHANICAL SEAL และการเลือกใช้

การติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเป็นครั้งแรก (Start Up) และการปรับแต่งเครื่องสูบน้ำ (Commissioning)

เวลา 15.15 – 16.45  น.

การปฏิบัติการการเลือกเครื่องสูบน้ำจาก Pump Selection Program

 • วิธีใช้ Pump Selection Program เพื่อเลือกเครื่องสูบน้ำ
 • การเขียน Pump Performance Curve สำหรับเครื่องสูบน้ำที่เดินคู่ขนานกัน
 • การเขียน System Curve เพื่อหาจุดทำงานของเครื่องสูบน้ำ
 • การเขียน H-Q Curve ที่รอบทำงานต่าง ๆ กัน

ทำแบบทดสอบ

คณะวิทยากร

คุณครรชิต   วิเศษสมภาคย์  
 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สหพีร์  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคนิคเครื่องสูบน้ำ การประหยัดพลังงาน เทคนิคเกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตโนมัติ และระบบการบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสีย

วันที่จัด

07/10/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
02 184 4660 - 9 ต่อ 500
Email: admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

เครื่องสูบน้ำรุ่นที่-18.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร