รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง
เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
โดยการสร้างแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการตรวจสอบ รุ่นที่ 3
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00-12.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/sgwqKbMTH1MkY48FA

หลักการและเหตุผล:
หลายองค์กรที่ใช้สลิงอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่าง ๆ การตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดขององค์กร แต่การนำไปปฎิบัติใช้งานอาจมีอุปสรรคหรือไม่ประสบความสำเร็จได้ ถ้าแบบฟอร์มที่ใช้ตรวจสอบไม่ตรงตามคุณลักษณะของอุปกรณ์นั้น ๆ หรือผู้ตรวจไม่มีความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์นั้นๆอย่างถ่องแท้
หลักสูตรนี้จะแนะนำเทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปสร้างแบบฟอร์มตรวจเองในหน่วยงาน การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ช่วยยก และการทำป้ายบ่งชี้ (Tag)

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
-เสริมความรู้ความเข้าใจ การตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
-เพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
-แนะนำการจัดทำป้ายบ่งชี้ (Tag)
-แนะนำการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ช่วยยก
-ออกแบบฟอร์มการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกเพื่อใช้ในหน่วยงาน แบบรายวัน
-ออกแบบฟอร์มการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกเพื่อใช้ในหน่วยงาน แบบตามวาระ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
7 ตุลาคม 2566
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
08.30-09.00 น. เข้าระบบ ZOOM
เริ่มทำแบบทดสอบก่อนอบรม
09.00-12.00 น.
-ทบทวนการตรวจสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
– แนะนำการจัดทำป้ายบ่งชี้ (Tag)
– -แนะนำการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ช่วยยก
– ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ไม่เหมาะสม
-แนะนำการสร้างแบบฟอร์ม
12.00 น.
   สรุป
   ถามตอบ
   ทำแบบทดสอบหลังอบรม
หมายเหตุ :
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น.

คณะวิทยากร

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

วันที่จัด

07/10/2023

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
ผู้ยึดเกาะวัสดุ/ช่างเทคนิค
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
วิทยากรปั้นจั่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ท่านละ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-สลิงแบบฟอร์ม-รุ่นที่-3-ออนไลน์-3.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร