รหัสอบรม:

การเสวนา เรื่อง “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร”
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
** ไม่เสียค่าลงทะเบียน **

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีราคาสูง ปริมาณการใช้ก็เพิ่มมากขึ้น จึงต้องหาแหล่งพลังงานอื่นเพื่อนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า
การนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจ ทำให้ประเทศชาติประหยัดเงินตราในการซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เป็นการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยมีเทนสู่บรรยากาศอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย จึงเห็นควรร่วมกันจัดเสวนาเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานดังกล่าว

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 16.00 น. การเสวนา “การผลิตไฟฟ้าจากขยะ ทำได้อย่างไร”
เสวนาโดย
ดร.เชาวน์ นกอยู่
กรมควบคุมมลพิษ
รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือ
นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยากร

วันที่จัด

06/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

เสวนา-ผลิตไฟฟ้าจากขยะ-6สค61-4.pdf