รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร
การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ  (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 6-7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการทำโครงการต่างๆ ไม่ว่าเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง infrastructure ด้านต่างๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชนเป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาดำเนินการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้โครงการหลายโครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่าจ้าง และเอกชนเองซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้

แม้องค์กรของเอกชนเองที่ทำโครงการของตนเอง  ความรู้ ความชำนาญในการบริหารงานโครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นผู้บริหาร และแผนกต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อจากหลักสูตรพื้นฐานการบริหารโครงการ  เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการบริหารโครงการตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามและควบคุมงาน และการปิดโครงการ

นอกจากได้ความรู้ในการบริหารโครงการในรายละเอียดแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้บริหารโครงการ และตัวอย่างและแม่แบบ (templates) ของเอกสารที่ใช้ในโครงการไปด้วยเพื่อนำไปใช้งานจริง หรือนำไปดัดแปลงเพื่อใช้งาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานบริหารโครงการได้เรียนรู้ในรายละเอียดของวิธีบริหารโครงการในแต่ละขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์บริหารโครงการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ที่ปฏิบัติงานบริหารโครงการงาน หรือผู้ที่สนใจที่จะปฏิบัติงานบริหารโครงการ

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วิทยากร พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์ PMP

  • Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
  • กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

06/02/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัตรงานรุ่น4.pdf