รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  ***ยกเลิก***

มาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 6 -7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความสำคัญกับดาตาเซนเตอร์ประเภทต่างๆ มาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำหรับจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรองให้กับอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในดาตาเซนเตอร์ในกรณีที่ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักดับ หรือขัดข้อง ระบบไฟฟ้าจากระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นระบบที่สามารถควบคุมได้จึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานจึงมีความจำเป็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมเรื่องมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาตาเซนเตอร์เพื่อให้แก่ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทั่วไป เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบการปฏิบัติงานต่อไป

 

วิทยากร

  1. นายธวัช มีชัย
  2. นายสุชาติ จงควินิต
  3. นายพรชัย บรรจงใหม่
  4. นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสีออออ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
6/03/2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562

08.30 น. – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 น. – 10.30 น.              –     ข้อกำหนดด้านการติดตั้งและความปลอดภัย

–    ระบบระบายอากาศ

–     ระบบระบายความร้อน

–     ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

วิทยากร  :  นายธวัช มีชัย

10.30 น. – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.15 น.              –     ระบบท่อไอเสีย

–     อุปกรณ์รองรับความสั่นสะเทือน

–     ระบบแบตเตอรี่

วิทยากร  :  นายสุชาติ จงควินิต

12.15 น. – 13.15 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 น. – 14.45 น.              –     การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

–     การทดสอบสมรรถนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิทยากร  :  นายพรชัย บรรจงใหม่

14.45 น. – 15.00 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 น. – 16.30 น.              ทำแบบทดสอบ

7/03/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562

08.30 น. – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 น. – 10.30 น.              –     พิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

–     การจัดวางระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับดาต้าเซนเตอร์ประเภทต่างๆ

วิทยากร  :  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี

10.30 น. – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.15 น.              –     อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (Transfer Switch)

และสวิทซ์ต่อตรง (Bypass Isolating Switch)

  • ระบบต่อลงดิน (Grounding System)

วิทยากร  :  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี

12.15 น. – 13.15 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 น. – 14.15 น.              –      การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและโหลดเทียม (Load Bank)

สำหรับทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิทยากร  :  นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี

14.15 น. – 14.30 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 น. – 16.00 น.              ทำแบบทดสอบ

คณะวิทยากร

นายธวัช มีชัย
นายสุชาติ จงควินิต
นายพรชัย บรรจงใหม่
นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังสี

วันที่จัด

06/03/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 22 ก.พ. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

GEN-For-data-Center-1-6-7-03-62.pdf