รหัสอบรม:

โครงการอบรม โรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำและกังหันก๊าซ  รุ่นที่ 2
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 Zoom Online (เลื่อนจาก 6-7พ.ค. 66)  
>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<< 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้การสร้างและออกแบบโรงไฟฟ้ายังต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล เคมี และสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โรงไฟฟ้าหลักที่ใช้เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำหรือพลังความร้อน โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งในประเทศไทย โรงไฟฟ้าเหล่านี้มีกำลังการผลิตรวมกันมากกว่า 70% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโรงไฟฟ้าตั้งแต่พื้นฐานทางด้านวัฎจักรที่เกี่ยวข้องตลอดจนพื้นฐานการทำงานของอุปกรณ์หลักต่าง ๆ เช่น หม้อน้ำ กังหันไอน้ำ คอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ ห้องเผาไหม้ กังหันก๊าซตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่าการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ใช้งานและดูแลรักษานั้นมีความสำคัญต่อทั้งอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและต่อสังคม จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทั่วไปเรื่อง โรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ โดยหวังให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

อัตราค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก วสท.                                                           2,800                บาท
  • บุคคลทั่วไป                                                        3,800                บาท

โอนเงิน           เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย     เลขที่    045-2-03026-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์             เลขที่    147-4-32388-6

ติดต่อสอบถาม คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
โทร 0 2184 4600-9 ต่อ 500   E-mail: admineit05@eit.or.th

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. พื้นฐานโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
10.30 – 10.45 น. พัก
10.45 – 12.00 น. ความรู้เรื่องหม้อน้ำและการควบคุมหม้อน้ำ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น. ความรู้เรื่องกังหันไอน้ำ และการควบคุมกังหันไอน้ำ
14.30 – 14.45 น. พัก
14.45 – 16.00 น. ความรู้เรื่องคอนเดนเซอร์และหอระบายความร้อน
ทดสอบความรู้
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. พื้นฐานโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
10.30 – 10.45 น. พัก
10:45 – 12:00 น. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.30 น. การระบายความร้อน รูปแบบของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
14.30 – 14.45 น. พัก
14.45 – 16.00 น. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม(ต่อ) และการควบคุมโรงไฟฟ้า
ทดสอบความรู้

คณะวิทยากร

ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
  • ประธานอนุกรรมการลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ วสท.

วันที่จัด

24/06/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
02 184 4660 - 9 ต่อ 500
Email: admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักการและเหตุผล-อบรมโรงจักรต้นกำลัง-1.pdf