รหัสอบรม:

อบรมออนไลน์เรื่อง EIT Mini Civil 5

วิชา คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/4DrTpvuN7wGzSYCFA

เปิดลงทะเบียนเข้อห้องเรียน เวลา 08.30 น.
เริ่มบรรยาย เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

เนื่อหาการอบรม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุคอนกรีต
General Information of Concrete Technology for Mass Concrete
การพิจารณาและการตรวจวัด รอยแตกร้าวของแผ่นพื้น

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท. 2,400 บาท / คน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท /คน
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท / คน

*** กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564*** เพื่อรับ ID Meeting และเอกสารบรรยาย

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

06/11/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
02-184-4600-9 ต่อ 510
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร