รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 5

Inspection and Maintenance of Mobile Elevated Work Platform (MEWP)

วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ
B.B Rental Co.,Ltd อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/gDm6XyCiCGiidgSW6

หลักการและเหตุผล:

ปัจจุบัน เครื่องจักรที่ใช้ในการยกคนขึ้นปฏิบัติงานในที่สูง มีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รถกระเช้าชนิดต่าง ๆ เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานบนที่สูง และสามารถใช้ยกคนขึ้นไปทำงาน
ที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก และ ยังทำให้การทำงานมีความปลอดภัย

ในการใช้งานรถกระเช้านั้น ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ และต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ด้วย รวมถึงวิธีการใช้งาน การดูสัญลักษณ์ป้ายเตือน การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับ รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถกระเช้าและการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักรและจุดสำคัญที่เครื่องจักรนั้นต้องมีตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

•  รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า
•  ให้เข้าใจความต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า
•  ให้เข้าใจหลักการทำงานของรถกระเช้าแต่ละประเภท
•  สามารถตรวจสอบเบื้องต้น ในส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้า
•  มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
6 ตุลาคม 2566
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า
   ประเภทของรถกระเช้า
   ความแตกต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า
12:00 – 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
   ลักษณะและการใช้งานรถกระเช้าแต่ละประเภท
   ส่วนประกอบของรถกระเช้าแต่ละประเภท
   อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท
   การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท
16:00 – 16:30 น.   ถาม – ตอบข้อสงสัย
7 ตุลาคม 2566
ณ B.B Rental Co.,Ltd อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
08:30 – 09:00 น.    ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
   ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า (Vertical  Mast – Scissor Lift)
   ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า (Boom  Lift – Chassis Mounted)
12:00 – 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30 น.
   สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถกระเช้า
     –  เตรียมน้ำหนักทดสอบ
   สาธิตระบบความปลอดภัยในความลาดเอียง
     –  การคำนวณตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด
   กรณีศึกษา
     –  ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
     –  การชำรุดและความเสียหาย
     –  แนวทางป้องกัน
   สรุปและถาม-ตอบข้อสงสัย พร้อมทำแบบทดสอบหลังอบรม

คณะวิทยากร

อ.ณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

วิทยากร บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายงานเช่า บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

วันที่จัด

06/10/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ B.B Rental Co.,Ltd อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วิศวกรตรวจสอบ
- วิทยากรด้านรถกระเช้า
- วิทยากรด้านการทำงานบนที่สูง
- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้ที่สนใจทั่วไป
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

โดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร