รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์
เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)”
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

PDU: 24 หน่วย

หลักการและเหตุผล
การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) มีการใช้กันตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มที่มีการใช้โครงสร้างเหล็ก จนถึงในปัจจุบันมีหลักการออกแบบคือ การจำกัดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในภาวะใช้งานไม่ให้เกินค่าที่ยอมให้ โดยค่าที่ยอมให้จะหาจาการลดค่าหน่วยแรงที่จุดครากหรือที่ภาวะขีดสุดของเหล็กลง โดยอาศัยตัวประกอบความปลอดภัย ในปัจจุบันนี้มาตรฐานได้มีการพัฒนาไปเป็นการออกแบบด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้(ALLOWABLE STRENGTH DESIGN-ASD) และวิธีการออกแบบด้วยวิธี Load and Resistance Factor Design (LRFD) ซึ่งมีหลักการออกแบบโดยใช้หลักทางสถิติในการประมาณความไม่แน่นอนของน้ำหนักบรรทุกให้มีเหตุผลสอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกจริงชนิดต่างๆ

สมัครอบรมคลิ๊กที่นี้ >>https://forms.gle/aDc9YxRD4Xmh2zPH7

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
08.15 – 09.00 น. เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม
09.00 – 09.30 น. หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method
บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.30 – 10.30 น. การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง
บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.15 น. การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด
บรรยายโดย รศ.ดร.ปิยะ  โชติกไกร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด
บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45 – 16.15 น. การออกแบบคาน-เสา (Beam-Column)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.15 – 16.30 น. ถาม-ตอบ
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
08.30 – 09.00 น. เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม
09.00 – 10.30 น. การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง
บรรยายโดย  ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.15 น. การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง
บรรยายโดย  ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member)
บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นที
14.45 – 16.15 น. การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-up Member)
บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16.15 – 17.00น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม  (หมายเหตุ: หากไม่ทำจะไม่ได้รับวุฒิบัตร)

คณะวิทยากร

วิทยากร
  1. รศ.ดร.กิจพัฒน์  ภู่วรวรรณ
  2. ศ.ปิยะ  โชติไกร
  3. รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี
  4. ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล
  5. รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์

วันที่จัด

06/10/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 05 ต.ค. 66
สมาชิก วสท / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร เสมือนใจ โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ 538
โทรสาร : 02-184-4662 E-mail : chadaporn.eit@gmail.com หรือ www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-Unified-2-66.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร