รหัสอบรม:

การอบรมและดูงานเรื่อง “การบริหารต้นทุนในงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จ” 

** ยกเลิกยังไม่กำหนดวันใหม่ **

วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ.ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาบริหารการก่อสร้าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานก่อสร้างให้พัฒนารูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว โดยมีคุณภาพ ราคา ระยะเวลาและความปลอดภัย ไม่แตกต่างจากการก่อสร้างแบบหล่อในที่(Conventional) ความรู้ในเชิงวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง  จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารต้นทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและประสบความสำเร็จสูงสุด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับผู้บริหารโครงการก่อสร้างให้มีความรู้ในเรื่องการบริหารต้นทุน การหาจุดคุ้มการลงทุน การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงานวัสดุและแรงงาน โดยการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จริง  มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการ และวิศวกรโครงการ
  3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
  4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564

09.00 – 12.00 น.         – ประมาณการต้นทุนการผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

– ประมาณการต้นทุนค่าขนส่ง, ประมาณการต้นทุนค่าเครื่องจักรกล

– ประมาณการต้นทุนค่าเครื่องจักร

– การหาจุดคุ้มทุนในการลงทุน

บรรยายโดย  รศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหาร

13.00 – 16.30 น.        –  การวางแผนการสั่งซื้อและการใช้วัสดุ

–  การวางแผนการขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

–  การวางแผนการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป

–  การจัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินงาน

บรรยายโดย  คุณพิชญุตม์  จรัสบำรุงโรจน์

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564

09.00 – 16.00 น.        ศึกษาและดูงานกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยากร

การอบรมและดูงาน เรื่อง การบริหารต้นทุนในงานก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จ
รศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
คุณพิชญุตม์ จรัสบำรุงโรจน์

วันที่จัด

06/05/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 26 เม.ย. 64
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา (ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาบริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ควบคุมต้นทุนชิ้นส่วนสำเร็จรูป-6-7พค64.pdf