รหัสอบรม:

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง (เลื่อนไม่มีกำหนด)

การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์

และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen ( ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP )

ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/h2JnNRuHwPHJsUUC9

เนื้อหาในหัวข้อบรรยายนี้จะเป็นการบรรยายเบื้องต้นแบบ Step By Step ในการใช้งานโปรแกรมออกแบบ

โครงสร้างสำเร็จรูป midas Gen เพื่อเตรียมตัวใช้งานในแบบขั้นสูงต่อไป โดยเนื้อหาจะครอบคลุม และ เพียงพอสำหรับการออกแบบอาคารที่ไม่ซับซ้อนทั่วๆไป ทั้งนี้การใช้ซอฟแวร์เป็นเพียงเครื่องมือในการทํางานที่ช่วยอํานวยความสะดวก รวดเร็ว เท่านั้น ควรใช้สามัญสํานึกทางวิศวกรรมประกอบการตัดสินใจในผลงาน การประกอบวิชาชีพที่ดี ต้องหมั่นฝึกฝน และ สอบเทียบมาตรฐานในการทํางาน วิศวกรต้องพัฒนาตนอย่างสม่าเสมอ เพื่อรับผิดชอบผลงานของตนภายใต้ความรู ้ความความสามารที่ ได้ฝึกฝนความชํานาญ

วิทยากร คุณวิโรจน์  สิชนะเธียร   กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิโรจน์ เอ็นจิเนียร์ ดีไซน์ จำกัด

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภทสมาชิก ชำระก่อนวันที่  30 พ.ค. 2564 ชำระหลังวันที่ 30 พ.ค. 2564
r สมาชิก วสท. เท่านั้น 5,500 /ท่าน 6,000 /ท่าน
r พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,500 /ท่าน

7,000 / ท่าน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เงินสด ชำระที่ อาคาร วสท. ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
  • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย                      เลขที่ 045-2-03026-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                                                เลขที่ 147-4-32388-6
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์                                  เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

              ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ e-mail : [email protected]

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

10/06/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 พ.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

midas-gen-1-2564-1.pdf