รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง     การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก
ระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่  4

ตอนที่ 1       พื้นฐานการออกแบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา
ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม พ.ศ.2563
ตอนที่ 2       การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame
                       สำหรับ   Industrial Building
ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม พ.ศ.2563
จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

การก่อสร้างอาคารโรงงานหรือโกดังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่ระบบโครงสร้างเหล็กเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประกอบติดตั้งที่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อต้นทุนในการก่อสร้าง และระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างที่ลดลง แต่อย่างไรก็ดี การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ให้เกิด ความประหยัดได้นั้น ต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างรอบด้าน ทั้งพฤติกรรมและข้อกำหนดในการออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด องค์อาคารรับแรงดัด จุดต่อโครงสร้าง ตลอดจนพฤติกรรมของแรงชนิดต่าง ๆ ทั้งจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ น้ำหนักบรรทุกจร แรงลม หรือกระทั่งแรงจากแผ่นดินไหว ตลอดจนเข้าใจข้อกำหนดในการออกแบบเป็นอย่างดี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง ได้เข้าใจถึงวัสดุและผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก พื้นฐานการออกแบบ พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายความเข้าใจในมิติต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างปลอดภัย สามารถขยายผลไปสู่การลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาจะมีทั้งส่วนของการบรรยายเชิงทฤษฎี และ workshop แบบสั้น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

*** สมัครอบรม ทั้ง 2 ตอน  และชำระก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 
ลดค่าลงทะเบียน 2,000 บาท***

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 6 มีนาคม 2563

ตอนที่ 1 พื้นฐานการออกอบบโครงสร้างสำหรับวิศวกรโยธา
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. Introduction
– ลักษณะของอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็กระบบ Rigid Frame นิยามและองค์ประกอบของโครงสร้างอาคารโรงงาน
– พื้นฐานด้านการออกแบบ และวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก
แรงภายนอก และการถ่ายแรงด้วยระบบโครงสร้างเหล็ก
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของวัสดุ เชิงกล และเชิงเคมี
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของหน้าตัด
มาตรฐานการออกแบบ ด้วยวิธี ASD และ LRFD
Load combination
ลักษณะเชิงพฤติกรรมของแรง Dead load / Live load / Roof live load / Wind load / Earthquake load
10.45 – 12.15 น. Compression Member
– Moment – curvature relationship และการวิเคราะห์เสถียรภาพของโครงสร้าง Euler theory
– การโก่งเดาะแบบดัด (Flexural buckling) เหตุปัจจัยต่อพฤติกรรมของ compression member
– Limit state และ ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของ compression member ตามมาตรฐานการออกแบบของ AISC และลักษณะเชิงพฤติกรรม
– ตัวอย่างการวิเคราะห์
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.
Flexural member
– ลักษณะและพฤติกรรมของ flexural member
– Limit state และ ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังรับน้ำหนักของ flexural member ตามมาตรฐานการออกแบบของ AISC และลักษณะเชิงพฤติกรรม
– การพิจารณาพฤติกรรมของแรงเฉือน
– ตัวอย่างการวิเคราะห์
15.30 – 16.30 น. สอบวัดผล

วันที่ 7 มีนาคม 2563

09.00 – 10.15 น.
Day 1 Review ทบทวนเนื้อหาวันที่ 1 และขยายผลสู่ วันที่ 2
– Design fundamental
– Compression member
– Flexural member
– Shear & Shear flow
– Combined axial bending interaction
– การอ่านผลการวิเคราะห์ finite element analysis
– ข้อควรระวังในการประเมินผลการวิเคราะห์
10.30 – 12.15 น.
Steel connection – ตอนที่ 1
– สลักเกลียว (Bolt) ประเภท คุณสมบัติเชิงกล การติดตั้ง และกำลังรับแรงของสลักเกลียวแต่ละประเภท
– การเชื่อม (weld) รูปแบบการเชื่อม กระบวนการเชื่อม และกำลังรับแรงของแนวเชื่อม
– Limit state ของ steel connection
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.15 น.
Steel connection – ตอนที่ 2
– Welding for build-up section
– ประเภทของ steel connection และ ตัวอย่างการคำนวณ
– Shear connection – Moment connection – Base plate connection
14.30 – 16.30 น. สอบวัดผล

วันที่ 27 มีนาคม 2563

ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้พื้นฐาน สู่การออกแบบโครงสร้าง Rigid Frame
สำหรับ Industrial Building

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.15 น. Day 1 & 2 Review ทบทวนเนื้อหาวันที่ 1 และ 2 และ ขยายผลสู่วันที่ 3
– Design fundamental: Steel materials & products, การออกแบบด้วยวิธี ASD vs. LRFD
และ Load combination
– Member design: Compression member, Flexural member และ Combined axial bending interaction
– steel connection: Shear connection, Moment connection
10.30 – 12.15 น. Rigid frame system concept design
– รูปแบบของแรงที่กระทำต่อโครงสร้าง Rigid frame และ load combination สำหรับการออกแบบ
– พฤติกรรมของแรงลมต่อ low-rise steel building และการพิจารณาตามมาตรฐาน มยผ.1311
– พฤติกรรมของแรงแผ่นดินไหวต่อ low-rise steel building และการพิจารณาตามมาตรฐาน มยผ.1302
– หลักในการพิจารณาออกแบบระบบ Rigid frame system
– การออกแบบโครงสร้างโรงงานด้วยระบบ truss system อ้างอิงคู่มือการออกแบบ ของ
บจก. เหล็กสยามยามาโตะ และ บมจ. แปซิฟิกไพพ์
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น. Cold-formed steel section (CFS) design fundamental
– ลักษณะของ Cold-formed steel
– Limit state ของ Cold-formed steel และแนวทางการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน AISI
– Application การใช้งาน การต่อประกอบและติดตั้งโครงคร่าวรับผนังและแป และข้อควรระวังในการพิจารณา
ใช้ CFS สำหรับการใช้ทำ แป (purlin) เพื่อรับแผ่นหลังคา
– การออกแบบแปรับหลังคาตามคู่มือการออกแบบของ Bluescope Lysaght
15.30 – 16.30 น. สอบวัดผล

วันที่ 28 มีนาคม 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. Pre-engineered building system (PEB)
– การออกแบบโครงสร้างระบบ Pre-engineered building
– การกำหนด design criteria ในการคำนวณวิเคราะห์
– การใช้ software ในการวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้าง
– การประกอบ ติดตั้ง และการควบคุมคุณภาพ
10.45 – 12.15 น. Design optimization and Serviceability design
– เทคนิควิธีการออกแบบเพื่อลดน้ำหนักโครงสร้างเหล็ก การลดขนาดหน้าตัดให้สัมพันธ์กับแรงที่กระทำ
– การติดตั้งค้ำยันเพื่อป้องกันการแอ่นตัวทางด้านข้าง
– การเพิ่มกำลังรับน้ำหนักของวัสดุ
– การพิจารณาการแอ่นตัวของโครงสร้างหลัก และโครงสร้างรอง
– ผลการศึกษาความคุ้มค่าจากการใช้เหล็กกำลังสูงสำหรับระบบโครงสร้าง PEB
12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30 น. Protective coating ระบบการป้องกันสนิมให้กับโครงสร้างเหล็ก
– พฤติกรรมการเกิดสนิมในเหล็กโครงสร้าง
– ประเภทของสีป้องกันสนิม
– การพิจารณาความรุนแรงของสภาพแวดล้อม และความทนทานที่ต้องการ ในการออกแบบระบบสีเพื่อป้องกันสนิมให้กับโครงสร้างเหล็ก
14.45 – 15.30 น. Workshop and Final Ending บทสรุปส่งท้ายงานสัมมนา
15.30 – 16.30 น. สอบวัดผล

คณะวิทยากร

นายณัฐพล สุทธิธรรม

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จาก Lehigh University มลรัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท MBA หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chairman of South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) Sub-Committee on Steel Application in Construction Sector
คณะกรรมการอำนวยการ วสท. วาระประจำปี 2560-2562

วันที่จัด

06/03/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected], www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

03-6-7-27-28-PEB-ขั้นพื้นฐาน-รุ่น4-1.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร