รหัสอบรม:

โครงการอบรม

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจำปี 2563

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 49

ภาควิชาการ: วันที่ 6,7,8, 13, 14, 15 มีนาคม 2563 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ภาคปฏิบัติ:  วันที่ 21, 28 มีนาคม 2563 (เสาร์)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา)

 

หลักการและเหตุผล      

ด้วยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และการตรวจสอบสภาพอาคารจะครอบคลุมถึง

  1. การใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม่
  2. ตรวจสอบสภาพระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างของอาคารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร
  3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
  4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จำเป็น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารรวมทั้งระบบบริหารจัดการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้
  3. เพื่อให้การตรวจสอบสภาพอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจำนวน 45 ชั่วโมง

– จรรยาบรรณและกฎหมาย

– หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

– แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร             – แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

– แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม          – แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

– แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

– แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยจากอาคารตัวอย่างจริง และการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

 

เอกสารที่ท่านจะได้รับในการอบรม

1)    กระเป่าใส่เอกสาร

2 )   เอกสารประกอบคำบรรยาย และสมุดจดบันทึก

3)    หนังสือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ประมาณ 3 เล่ม

4)    CD (กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคาร, เอกสารประกอบการบรรยาย, ทำเนียบรุ่น)

ค่าลงทะเบียนการอบรม

สมาชิก วสท.                                       22,000    บาท

ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป             27,000    บาท

***ชำระก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 ลดทันที่  2000 บาท

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
6/03/63

09.00-10.30 น.               กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

จรรยาบรรณวิศวกร

กรณีศึกษาในการรักษาจรรยาบรรณ และการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณวิศวกร

บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

คุณเกชา  ธีระโกเมน

10.30–12.15 น.                                                                                  กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

จรรยาบรรณสถาปนิก

กรณีศึกษาในการรักษาจรรยาบรรณ และการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณสถาปนิก

บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

พันตำรวจโท ดร. บัณฑิต  ประดับสุข

13.15–14.45 น.                          กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร

15.00-18.00 น.          กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

คุณสินิทธิ์  บุญสิทธิ์

 

7/03/62

09.00-16.30 น.

หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

การใช้คู่มือการตรวจสอบ

มาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้อ้างอิง

เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

ข้อมูลที่สำคัญในรายงานการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การสรุปผลการตรวจสอบ

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน   การเตรียมตัวก่อนการออกตรวจสอบ

ทักษะการนำเสนอผลการตรวจสอบ  การประเมินผลการตรวจสอบ

การทำแผนปฏิบัติการตรวจบำรุงรักษาและคู่มือปฏิบัติการตามแผนการตรวจบำรุงรักษา

แผนการตรวจสอบอาคารประจำปีและแนวทางการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี

คุณพิชญะ  จันทรานุวัฒน์

8/03/62

09.00-12.15 น.           แนวทางการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

                             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการชำรุดสึกหรอของอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการวิบัติของโครงสร้างอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร  แนวทางการตรวจสอบป้ายโฆษณา

ดร.ธเนศ วีระศิริ

13.15-16.30 น.           แนวทางการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

                                               พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ์

13/03/62

09.00-11.00 น.          ตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ดับเพลิง และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบันไดเลื่อน และแนวทางการตรวจสอบ

คุณบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

11.15-17.00 น.       

ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายของควัน และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และแนวทางการตรวจสอบ

คุณบุษกร  แสนสุข

14/03/62

09.00-12.15 น.           แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

และ แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิงและแนวทางการตรวจสอบ

คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์

13.15-16.30 น.          ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

และแนวทางการตรวจสอบ

                            แนวทางการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและป้องกันและระงับอัคคีภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่า และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และแนวทางการตรวจสอบ

                ผศ.ชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร

15/03/62

09.00-12.15 น.          แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                       

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบประปา และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำฝน และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบจัดการมูลฝอย และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง และแนวทางการตรวจสอบ

                                                รศ.ดร.นพภาพร  พานิช

14.00-16.00 น.  ทดสอบ

21/03/62

09.00-16.30 น.                                 ภาคปฏิบัติ

 การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยของอาคารตัวอย่าง

การตรวจสอบและตรวจวัดอาคารตัวอย่างจริง

การตรวจสอบแบบแปลนจริง

แนะนำวิธีการ เตรียมความพร้อม ขั้นตอนการตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูล

การประสานงานร่วมกับวิศวกรหรือสถาปนิกในการวิเคราะห์และคำนวณ

28/03/62

09.00-17.00 น.          ภาคปฏิบัติ (นำเสนอรายงานการตรวจสอบ)

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ ประเมินผล  /  การสรุปผลการตรวจสอบ

กิจกรรมสมมุติการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

17.00 น. เป็นต้นไป           ปิดการอบรม / แจกวุฒิบัตร และงานเลี้ยงสังสรรค์

คณะวิทยากร

วันที่จัด

06/03/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้อราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

ผู้ตรวจสอบอาคาร-49-2563-3.pdf