รหัสอบรม:

การฝึกอบรมเรื่อง “Contract Administration & Project Management” รุ่นที่ 19

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (ศุกร์ – เสาร์) เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทสไทยฯ ซ.รามคำแหง39

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นขึ้นกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ทำให้การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง  Contract Administration & Project Management ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย 

  1. ผู้จัดการโครงการ
  2. วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน
  3. เจ้าของกิจการ
  4. ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร  นายสงคราม  ทองนพคุณ   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

การบริหารสัญญา

  • ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น.
  • พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 -10.45 น. / 14.30 – 14.45 น.
  • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

การบริหารโครงการ

  • ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น.
  • พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 -10.45 น. / 14.30 – 14.45 น.
  • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 19
นายสงคราม ทองนพคุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
1.         สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญา

1.1     ขอบเขตงาน

1.2     การระบุราคาในสัญญา

1.3     เงื่อนไขการจ่ายเงิน

1.4     เงินประกันผลงาน (Retention)

1.5     หลักประกันสัญญา

1.6     บทปรับ

1.7     ALL   Risk  Insurance

1.8     ภาษี VAT & WHT & DST

2.         การประชุมก่อนเซ็นสัญญา

2.1     ทำความเข้าใจ ขอบเขตงานที่ไม่ชัดเจน

2.2     ทำความเข้าใจ ด้านเทคนิคที่ไม่ชัดเจน

2.3     เพิ่ม-ลด ขอบเขตงาน และราคางาน

2.4     พิจารณา Deviation List

2.5     ต่อรองราคารวมสุดท้าย

3.         การประชุมเริ่มโครงการ kick off meeting

3.1     Organization Chart

3.2     Distribution  Procedure and Contact Person

3.3     วันเริ่มสัญญาและวันสิ้นสุดสัญญา

3.4     ผู้ติดต่อประสานงานหน้างาน

3.5     Main Schedule และวัน Mobilize เข้า Site

 

4.    การวางแผนโครงการ

4.1      การวางผังองค์กร

4.2     การประชุมเริ่มต้นโครงการ

4.3     การจัดการเวลาของโครงงาน

4.4     การจัดทำงบประมาณ

4.5     ตารางการเบิกจ่ายเงิน

4.6     เงินสดหมุนเวียน

4.7     การบริหารความเสี่ยงโครงการ

5      การควบคุมโครงการ

5.1     การควบคุมงานออกแบบ

5.2     การควบคุมงานจัดซื้อ

5.3     การควบคุมงานก่อสร้าง

5.4     การควบคุมค่าใช้จ่าย

5.5     การประชุมเพื่อควบคุมงาน

6      การปิดโครงการ

6.1       สรุป Deficiency List

6.2       การส่ง Final Document

6.3       การจัดส่ง Spare Parts

6.4       สรุปราคา เพิ่ม/ลด-ราคางานเปลี่ยนแปลงของสัญญา

6.5       กำหนดวันรับมอบงานงวดสุดท้าย

6.6       กำหนดจำนวนวันต่อสัญญา (ถ้ามี)

6.7       กำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

วันที่จัด

16/02/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 ผู้จัดการโครงการ
2 วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน
3 เจ้าของกิจการ
4 ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 ก.พ. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)
โทร. 02-184-4600 ต่อ524
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์-Contract-Administration-รุ่นที่-19.pdf