รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งทางด้านคุณภาพ ราคาและเวลานั้นขึ้นกับการบริหารสัญญาและการบริหารโครงการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การเริ่มต้นเตรียมการที่ดีตั้งแต่แรกก่อนการก่อสร้างเสมือน ทำให้การก่อสร้างสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถลดความขัดแย้ง ข้อผิดพลาดและความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในการก่อสร้างในที่สุด

ด้วยเหตุดังกล่าว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดการฝึกอบรมเรื่อง  Contract Administration & Project Management ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ ในการก่อสร้าง

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. ผู้จัดการโครงการ
 2. วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน
 3. เจ้าของกิจการ
 4. ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร  นายสงคราม  ทองนพคุณ   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท  อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
 • ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น.
 • พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 -10.45 น. / 14.30 – 14.45 น.
 • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

การบริหารสัญญา                          

1  กระบวนการก่อนเซ็นสัญญา

– เอกสารก่อนเซ็นสัญญา

-การประชุมก่อนเซ็นสัญญา

2 การเซ็นสัญญา

3 Kick Off Meeting

4 เงื่อนไขในสัญญา

 •        4.1    สิ่งที่ควรรู้ในการบริหารสัญญา4.2    รูปแบบทั่วไปของสัญญา4.3    ขอบเขตงาน4.4    การระบุราคาในสัญญา4.5    เงื่อนไขการจ่ายเงิน4.6    เงินประกันผลงาน (Retention)4.7    หลักประกันสัญญา4.8    การเปลียนแปลงงาน4.9    การขยายเวลาสัญญางาน
 •      4.10    บทปรับ
 • 5  การปิดสัญญา
 • 5.1     สรุปงานเพิ่ม งานลด5.2     สรุปค่าปรับ และการขยายเวลาสัญญางาน5.3     เอกสารสำคัญในการปิดสัญญา
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน2561
 • ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น.
 • พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 -10.45 น. / 14.30 – 14.45 น.
 • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

การบริหารโครงการ

1 เป้าหมายในการบริหารโครงการ

2 วงจรของโครงการ

3 บทบาทของผู้จัดการโครงการ

4 การวางแผนโครงการ

 • การวางผังองค์กรของโครงการ
 • การประชุมเริ่มต้นโครงการ
 • การจัดการเวลาของโครงงาน
 • การจัดทำงบประมาณ
 • ตารางการเบิกจ่ายเงิน
 • เงินสดหมุนเวียน
 • การวางกลยุทธ์ในการทำงาน

5 การควบคุมโครงการ

 • การควบคุมงานออกแบบ
 • การควบคุมงานจัดซื้อ
 • การควบคุมงานก่อสร้าง
 • การควบคุมสถานะการเงิน
 • การควบคุมค่าใช้จ่าย

6 การปิดโครงการ

 • สรุป Deficiency List
 • การส่ง Final Document
 • กำหนดวันรับมอบงานงวดสุดท้าย
 • กำหนดจำนวนวันต่อสัญญา (ถ้ามี)
 • กำหนดวันเริ่มและสิ้นสุดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

คณะวิทยากร

Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 21
นายสงคราม ทองนพคุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

วันที่จัด

28/09/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 ผู้จัดการโครงการ
2 วิศวกรหัวหน้างานและผู้ควบคุมงาน
3 เจ้าของกิจการ
4 ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 26 ก.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)
โทร. 02-184-4600-9 ต่อ524
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดอบรม-1.pdf