รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  “ทบทวนความรู้ สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ”  รุ่นที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำ
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

ขอเลื่อนการอบรมออกไปก่อน

 

หลักการและเหตุผล
หม้อน้ำและการผลิตไอน้ำเพื่อการใช้งานในการผลิตและบริการต่าง ๆ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการภาคธุรกิจบริการ เนื่องจากการที่หม้อน้ำทำงานภายใต้อุณหภูมิและความดันที่สูงมาก ประกอบกับการที่หม้อน้ำ จะสามารถทำงานได้นั้นจำเป็นต้องมีระบบและอุปกรณ์ประกอบอีกเป็นจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์ความปลอดภัย สัญญาณเตือนภัย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำป้อน ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจัดการพลังงาน ดังนั้นความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำและการผลิตไอน้ำ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำจึงควรศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจ และเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานและการควบคุมหม้อน้ำและระบบไอน้ำที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายแก่ตัวหม้อน้ำ และระบบที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559
ข้อ 4 หม้อน้ำที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ได้แก่หม้อน้ำดังต่อไปนี้
(1) หม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป
(2) หม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต ( Process Boiler หรือ Process Steam Generator ) ทุกอัตราการผลิตไอน้ำ โดยหากหม้อน้ำดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้
ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ต้องมีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำดังต่อไปนี้
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
2. มาตรฐานหม้อน้ำของไทย มาตรฐานหม้อน้ำสากล มาตรฐานการตรวจหม้อน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube)
3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ,สมาร์ทบอยเล่อร์
4. ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ การบำรุงรักษาหม้อน้ำและอุปกรณ์ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ
5. เชื้อเพลิง อุปกรณ์การเผาไหม้ มลพิษ ของเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้หม้อน้ำ
6. ประสิทธิภาพหม้อน้ำและการประหยัดพลังงาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. Part I กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
Part II มาตรฐานหม้อน้ำของไทย มาตรฐานหม้อน้ำสากล มาตรฐานการตรวจหม้อน้ำแบบท่อไฟ(Fire Tube)
Part III เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ,สมาร์ทบอยเล่อร์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. Part IV ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ การบำรุงรักษาหม้อน้ำและอุปกรณ์
Part V เชื้อเพลิง อุปกรณ์การเผาไหม้ มลพิษ ของเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้หม้อน้ำ
Part VI ประสิทธิภาพหม้อน้ำและการประหยัดพลังงาน

คณะวิทยากร

ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว

หัวหน้าศูนย์บริการวิศวกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

วันที่จัด

06/09/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

09-6-ทบทวนหม้อน้ำ-1-.pdf