รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น

ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม  2561

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมถสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

หลักการและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542  ได้กำหนด ลักษณะ ประเภท และขนาดของงาน “วิศวกรรมควบคุม” ไว้หลากหลาย ซึ่ง ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั่วไปพบว่าหลายๆ โครงการเป็นงานที่นอกเหนือจากที่ระบุใน พ.ร.บ. ฉบบนี้ หรืออาจ เรียกว่า “งานวิศวกรรมไม่ควบคุม” ซึ่งเป็นงานที่ใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อย เช่น อาคารพักอาศัย 2 ชั้น, เสาเข็มยาวน้อยกว่า  6 เมตร, นั่งร้านที่มีความสูงน้อยกว่า 4 เมตร    เป็นต้น  ซึ่งงานออกแบบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม

อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมไม่ควบคุมเหล่านี้ ยังคงต้องมีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพเช่นเดียวกัน   บุคลากรที่ทำงานจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบเหมือนกับการได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม ดังนั้นวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม จึงมีแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงาน “วิศวกรรมไม่ควบคุม” เพื่อใช้ในการออกแบบ อาคารพักอาศัยความสูงน้อยกว่า  3 ชั้น โดยเน้นให้ความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับนำไปใช้ในงานจริงได้

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ วิศวกร สถาปนิก ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่างเทคนิค
  • เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกร เป็นระดับสามัญวิศวกรของสภาวิศวกร

กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรหรือสถาปนิก ช่าง/ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐานในการสร้างอาคารพักอาศัย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
นพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

08.30-09.00           ลงทะเบียน

09.00-12.00            Ø   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น

Ø   ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก

12.15-13.15            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30            Ø   ความรู้เบื้องต้นในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)

Ø   การคำนวณออกแบบโครงหลังคาเหล็ก

                       วิทยากรโดย          รศ.ดร.สถาพร  โภคา         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

08.30-09.00           ลงทะเบียน

09.00-12.00           Ø   ความรู้เรื่องการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คาน เสา และฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเน้นสำหรับอาคารพักอาศัย)

12.15-13.15            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30            Ø   วิธีการคำนวณออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเชิงปฏิบัติการ

(ตัวอย่างการคำนวณออกแบบแผ่นพื้น คานเสา และฐาน ราก โดยเน้นทางปฏิบัติ

                     วิทยากรโดย          ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

08.30-09.00           ลงทะเบียน

09.00-10.15           Ø   ปัญหาที่พบในงานก่อสร้างและแนวทางแก้ไข

วิทยากรโดย          นายสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข      บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด

10.30-12.15            Ø   ความรู้ในการออกแบบ การตอก และเจาะเสาเข็มขนาดเล็ก

วิทยากรโดย          ดร.ชาญชัย  ทรัพย์มณีวงศ์       

12.15-13.15            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30            Ø   ข้อแนะนำการคำนวณออกแบบ (Design Tip) และรายละเอียด การเสริมเหล็กงานโครงสร้างคอนกรีตสำหรับอาคารพักอาศัย    (เนื้อหาเกี่ยวจ้องกับข้อแนะนำในการคำนวณออกแบบแผ่นพื้นคาน เสา และฐานราก รายละเอียดเสริมเหล็ก การหยุดเหล็กเสริม ระยะฝัง และระยะทางของเหล็กเสริม)

                       วิทยากรโดย          นายอนุชิต  เจริญศุภกุล     บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

08.30-09.00           ลงทะเบียน

09.00-10.30           Ø   ความรู้ในงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศเบื้องต้น (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเครื่องกล)

(เนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ ระบบระบายอากาศ และการคำนวณหาเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานการออกแบบงานระบบปรับอากาศ รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในงานระบบดังกล่าว)

                       วิทยากรโดย         นายทันพงศ์ หาเรือนชีพ     บริษัท โอนเกนอร์  จำกัด (มหาชน)

10.30-12.15            Ø   การออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล

(สำหรับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกรเครื่องกล และสิ่งแวดล้อม) (เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการออกแบบงาน       สุขาภิบาลรวมถึงการเลือกใช้งาน อุปกรณ์ระบบดังกล่าวในการใช้งานอาคาร การเลือกใช้ระบบประปาและสุขาภิบาล รวมถึงการ วางระบบท่อของประปาและสุขาภิบาล

วิทยากรโดย          นายยงยุทธ  วงศ์ประภาธิวัฒน์    วิศวกรอิสระ

12.15-13.15            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-16.30            Ø   ความรู้ในงานระบบไฟฟ้าเบื้องต้น (สำหรับผู้มี่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า)

การออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส , 3 เฟส และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

(เนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ รวมถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์งานระบบดังกล่าวในการใช้งานอาคาร การเขียน Single Line Diagram, Load Schedule)

วิทยากรโดย            นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์   บริษัท วัตตส์  คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผศ.ชายชาญ  โพธิสาร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การออกแบบอาคารพักอาศัยสูงน้อยกว่า 3 ชั้น
รศ.ดร.สถาพร โภคา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์
นายอนุชิต เจริญศุภกุล
นายทันพงศ์ หาเรือนชีพ
นายยงยุทธ วงศ์ประภาธิวัฒน์
นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์
ผศ.ชายชาญ โพธิสาร

วันที่จัด

17/05/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 02 พ.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ส-การออกแบบอาคาร.pdf