รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง  “ทบทวนความรู้ สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ” รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 – 16.00 น.
จัดโดย    คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำ
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ   สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom)

 

หลักการและเหตุผล

หม้อน้ำและการผลิตไอน้ำเพื่อการใช้งานในการผลิตและบริการต่าง ๆ  ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการภาคธุรกิจบริการ เนื่องจากการที่หม้อน้ำทำงานภายใต้อุณหภูมิและความดันที่สูงมาก ประกอบกับการที่หม้อน้ำ จะสามารถทำงานได้นั้นจำเป็นต้องมีระบบและอุปกรณ์ประกอบอีกเป็นจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์ความปลอดภัย สัญญาณเตือนภัย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำป้อน ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจัดการพลังงาน ดังนั้นความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ การใช้ไอน้ำและการผลิตไอน้ำ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ดังนั้นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำจึงควรศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจ และเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานและการควบคุมหม้อน้ำและระบบไอน้ำที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายแก่ตัวหม้อน้ำ และระบบที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559

ข้อ 4 หม้อน้ำที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ได้แก่หม้อน้ำดังต่อไปนี้

  • หม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป
  • หม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต ( Process Boiler หรือ Process Steam Generator ) ทุกอัตราการผลิตไอน้ำ โดยหากหม้อน้ำดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้

ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ต้องมีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

 

วัตถุประสงค์     เพื่อฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำดังต่อไปนี้

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
  2. มาตรฐานหม้อน้ำของไทย มาตรฐานหม้อน้ำสากล มาตรฐานการตรวจหม้อน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube)
  3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ,สมาร์ทบอยเล่อร์
  4. ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ การบำรุงรักษาหม้อน้ำและอุปกรณ์ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ
  5. เชื้อเพลิง อุปกรณ์การเผาไหม้ มลพิษ ของเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้หม้อน้ำ
  6. ประสิทธิภาพหม้อน้ำและการประหยัดพลังงาน

 

 

 

 

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/nrsbjgB6XJc58t1dA

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 12.00  น.     Part I กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

Part II มาตรฐานหม้อน้ำของไทย มาตรฐานหม้อน้ำสากล มาตรฐานการตรวจหม้อน้ำแบบท่อไฟ(Fire Tube)

Part III เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ,สมาร์ทบอยเล่อร์

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.      Part IV ความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ การบำรุงรักษาหม้อน้ำและอุปกรณ์

Part V เชื้อเพลิง อุปกรณ์การเผาไหม้ มลพิษ ของเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้หม้อน้ำ

Part VI ประสิทธิภาพหม้อน้ำและการประหยัดพลังงาน

คณะวิทยากร

วิทยากรโดย      ดร.ไชยรัช  เมฆแก้ว
หัวหน้าศูนย์บริการวิศวกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

วันที่จัด

09/10/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662 E-mail : [email protected]
Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร