รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ด้วยทิศทางของกฎหมายควบคุมอาคารในอนาคตใกล้นี้ จะมีข้อกำหนดเรื่องเส้นทางหนีไฟที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ใช้อาคาร ในการอบรมนี้จะอ้างอิงข้อกำหนดและวิธีการตามมาตรฐาน NFPA 101 – LIFE SAFETY CODE ผู้เข้าอบรมจะทราบว่าวิธีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ขีดความสามารถในการหนีไฟ ระยะทางหนีไฟ ระยะทางตัน ระยะทางบังคับ ที่ตั้งและจำนวนทางหนีไฟ จุดปล่อยออก จุดรวมพล ทางลาด ตัวล็อกประตู ลักษณะบันไดและประตูแบบต่างๆ ราวจับ และราวกันตก รวมทั้งวิธีการคำนวณการอพยพ และพฤติกรรมของมนุษย์ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
21/10/2561

เวลา 09.00-16.30 น.

หัวข้อบรรยาย

 1. ที่มาของมาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของเส้นทางหนีไฟ Means of Egress
 2. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหม้จากความบกพร่องของเส้นทางหนีไฟ
 3. หลักการออกแบบเส้นทางหนีไฟในอาคาร
 4. ระยะทางบังคับ ระยะทางตัน และระยะทางหนีไฟ
 5. ขีดความสามารถของเส้นทางหนีไฟ (ความกว้างของเส้นทาง)
 6. เส้นทางหนีไฟ ในอาคารพักอาศัยรวม เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็นต้น
 7. เส้นทางหนีไฟ ในอาคารศูนย์การค้า อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม
 8. ข้อกำหนดบานประตู ตัวล็อก และอุปกรณ์ประกอบ
 9. ข้อกำหนดบันได ราวจับ ราวกันตก และป้ายแสดง
 10. ทางลาด และเส้นทางหนีไฟสำหรับคนพิการ
 11. การใช้ลิฟต์ในการอพยพออกจากอาคาร
 12. การใช้วัสดุตกแต่งผิวบนเส้นทางหนีไฟ
 13. แสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟ และป้ายสัญลักษณ์
 14. การคำนวณการอพยพ และพฤติกรรมมนุษย์ในอาคารเพลิงไหม้
 15. ข้อกำหนดเรื่องจุดรวมพล

คณะวิทยากร

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์

บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

วันที่จัด

21/10/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สถาปนิก วิศวกร ที่ทำงานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบแบบเพื่ออนุญาตในการก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 ต.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อาคาร วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบทางหนีไฟและกาคำนวณการอพยพ-21-10-2561.pdf