รหัสอบรม:

หลักสูตรพัฒนาผู้ชำนาญการติดตั้ง เพิ่ม-ลด ความสูง ทาวเวอร์เครน
(Tower Crane) ระดับ 1

**ครั้งแรกกับหลักสูตรการติดตั้ง เพิ่มความสูง ทาวเวอร์เครน
ตั้งทาวเวอร์เครนจากพื้นจริง เพิ่มความสูงเครนจริง**

ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ Workshop ติดตั้ง-เพิ่มความสูงทาวเวอนร์เครน
ที่โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด
จัดโดย อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ร่วมกับ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย และ บริษัท ซันจูปิเตอร์ จำกัด

หลักการและเหตุผล
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับทาวเวอร์เครน (Tower Crane) อยู่บ่อยครั้งซึ่งสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จะพบว่าสาเหตุหลักมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นช่างติดตั้ง ผู้ดูแล ผู้บังคับ วิศวกรควบคุมการติดตั้ง วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของเครน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ จึงมีความจำเป็นต้องรู้ข้อมูลและเทคนิคการติดตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีก
คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงได้กำหนดจัดหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ผู้เข้ารับการอบรม
ช่างติดตั้ง ผู้ดูแล ผู้บังคับ วิศวกรควบคุมการติดตั้ง วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจ้าของเครน เจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ เจ้าหน้าที่รัฐและผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
เวลา 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.45 – 09.00 น. เปิดการอบรม
เวลา 09.00 – 10.30 น.  ชนิดของ ทาวเวอร์เครน
 ลักษณะการติดตั้งของ ทาวเวอร์เครน
 ส่วนประกอบของทาวเวอร์เครน
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.15 น.  การอ่านข้อมูลจากผู้ผลิต
 การอ่านตารางการยก (Load Chart)
เวลา 12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 15.00 น.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น/เครน
เวลา 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.15 – 16.00 น.  ขั้นตอนการติดตั้ง รื้อถอน เพิ่ม-ลดความสูง ทาวเวอร์เครน
เวลา 16.00 – 16.30 น.  ถามตอบข้อสงสัย

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 ณ โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด
เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30 – 10.30 น.  Workshop การติดตั้งทาวเวอร์เครน
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.15 น.  Workshop การติดตั้งทาวเวอร์เครน (ต่อ)
เวลา 12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 15.00 น.  Workshop การติดตั้งทาวเวอร์เครน (ต่อ)
เวลา 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.15 – 16.00 น.  ถามตอบข้อสงสัย

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 ณ โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด
เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30 – 10.30 น.  Workshop การเพิ่มความสูงทาวเวอร์เครน
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 12.15 น.  Workshop การเพิ่มความสูงทาวเวอร์เครน
เวลา 12.15 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 15.00 น.  Workshop การเพิ่มความสูงทาวเวอร์เครน
เวลา 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.15 – 16.00 น.  ถามตอบข้อสงสัย / ปิดการอบรม

คณะวิทยากร

อาจารย์หฤษฏ์ ศรีนุกูล

อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน(ประเทศไทย) จำกัด
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านทาวเวอร์เครน (Tower Crane) วิศวกรผู้ตรวจสอบเครน และเครื่องจักรก่อสร้างงานอาคารสูง

อาจารย์สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครน วิศวกรผู้ตรวจสอบเครน

วันที่จัด

05/02/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท. และที่โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

02-5-7-ทาวเวอร์เครน.pdf