รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล  เพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่  5-6 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ในการผลิตเครื่องจักรกลหมุน เช่น พัดลม เครื่องสูบน้ำ และคอมเพรสเซอร์เป็นต้นจะมีมวลที่ไม่สมดุลรอบจุดหมุน  เนื่องมาจากความไม่สม่ำเสมอของวัสดุที่ใช้ทำ ความไม่สมมาตรของชิ้นงาน การสึกหรอของอุปกรณ์ หรือการต่อชิ้นงานเยื้องศูนย์กัน จึงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเมื่อใช้งาน การสั่นสะเทือนที่เครื่องจักรจะส่งต่อไปที่โครงสร้างทำให้อุปกรณ์อื่นๆ  ที่ตั้งอยู่บนโครงสร้างสั่นตามไปด้วยและยังเกิดเสียงดังรบกวนแก่ผู้ทำงานด้วย การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรจะรุนแรงขึ้นเมื่อความเร็วรอบของเครื่องจักรหรือความถี่ของแรงที่กระทำไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของเครื่องจักรหรือโครงสร้างโดยการสั่นสามารถขยายเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าตัวเป็นเหตุให้ของเครื่องจักรหรือโครงสร้างนั้น แตกหักเสียหายได้ การตรวจวัด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการสั่นสะเทือน รวมถึงการมีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญ

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ ต่อวิศวกร  ผู้ใช้งาน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานระบบสั่นสะเทือน  ตรวจวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
5 มิถุนายน 2564

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                  บรรยายหัวข้อ

–     นิยามของการสั่น

 • ประโยชน์และโทษของการสั่น
 • องค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักรต่อการสั่น
 • ชนิดและแบบของการสั่น
 • หลักการทำงานของหัววัดการสั่น (Accelerometer) และวิธีเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน

วิทยากรโดย           นายสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.                  บรรยายหัวข้อ

 • เครื่องมือวัดวิเคราะห์การสั่นของเครื่องจักรกล
 • หลักการติดตั้งหัววัดการสั่นและวิธีการวัด
 • การกำหนดค่าการวัดวิเคราะห์ให้กับเครื่องวัดวิเคราะห์
 • การอ่านค่าปัญหาการสั่น

วิทยากรโดย           นายสารกิจ จูมวันทา

6 มิถุนายน 2564

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                  บรรยายหัวข้อ

 • หลักการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรกลแบบต่าง ๆ
 • การเลือกอุปกรณ์แก้ปัญหาการสั่น
 • ตัวอย่างวิธีแก้ปัญหาการสั่น

วิทยากรโดย           รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.                  บรรยายหัวข้อ

 • ปฎิบัติการวัดการสั่นของชุดทดลอง (1-2)
 • ปฎิบัติการวิเคราะห์ปัญหาการสั่นของชุดทดลอง (3-4)
 • ปฎิบัติการแก้ปัญหาการสั่นของชุดทดลอง (5-6)

วิทยากรโดย           รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ
คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
คุณสารกิจ จูมวันทา

คณะวิทยากร

วิทยากรโดย           รศ. ดร.วิทยา ยงเจริญ           อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์        ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

นายสารกิจ จูมวันทา            วิศวกรฝ่ายเครื่องมือวัดวิเคราะห์การสั่น

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

 

วันที่จัด

05/06/2021

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร