รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง (เลื่อนไม่มีกำหนด)

การเขียน shop drawing และ ถอดปริมาณด้วยโปรแกรม Archicad รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกลงทะเบียนการอบรม https://forms.gle/iR4g4EQVsRPEdfo47

วัตถุประสงค์

เพื่อใหผูออกแบบเขียนแบบงานกอสรางสามารถใชประโยชนของโปรแกรม ARCHICAD BIM ในการเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยาย 2 มิติ 3 มิติ  ภาพเปอรสเปคทีพ ไดรวดเร็ว ถูกตอง สามารถแกไขไดงาย และปรับปรุงแบบทุกแผนที่เกี่ยวของกัน และสามารถนับปริมาณของวัตถุ และสวนประกอบของอาคารไดอยางอัตโนมัติ เชน พื้นที่ผนัง ดานนอก ดานใน ,พื้นที่ใชสอย, พื้นที่หลังคา, ปริมาตร เสา คาน, จำนวนประตู หนาตาง และสามารถจัดรูปแบบของรายการปริมาณใหออกมาไดตามที่ตองการ

 

อัตราค่าลงทะเบียน ชำระก่อนวันที่ 28 พ.ค. 64 ชำระหลังวันที่ 28 พ.ค. 64
r สมาชิก วสท. 5500 บาท 6000 บาท
rข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6500 บาท 7000 บาท
rบุคคลทั่วไป 7500 บาท 8000 บาท

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารประกอบบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

การชำระเงิน

โอนเงิน    เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่ 162-0-19279-9

กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาที่

E-mail มาที่ [email protected]

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ รุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ Tel:(02)184-4600-9ต่อ 510

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
5/06/2564

เวลา 09.00-16.30 น.

 • ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งสร้างกรอบกระดาษ
 • ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งสร้างแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด
 • ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งสร้างรูปperspective
 • ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งสร้าง 3D document
 • ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งสร้างรูปตัดสามมิติ
 • ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งสร้างสัญลักษณ์ต่างๆในแบบเเปลน
 • ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับการใช้คำสั่งสร้างแบบ Detail
 • ทำ Workshop เขียนแบบแปลนให้ตรงตามแบบ
6/06/2564

เวลา 09.00-16.30 น.

 • การสรุปปริมาณงานสถาปัตย์เบื้องต้นด้วยคำสั่งschedule
 • การถอดปริมาณประตู หน้าต่าง พื้นที่ผนัง ปริมาตรคอนกรีต พื้นที่หลังคา พื้น
 • การใส่ Object สามมิติลงในอาคารและถอดปริมาณ
 • การปรับแต่งตารางแสดงผลลัพธ์การถอดปริมาณ
 • การส่งออกตารางถอดปริมาณในรูปแบบ excel
 • การใส่ราคาต่อหน่วยลงในตารางถอดปริมาณ
 • ทำ workshop ถอดปริมาณอาคารทั้งหลัง

คณะวิทยากร

วันที่จัด

05/06/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 28 พ.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

shop-drawing-156062564.pdf