รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 3
Inspection and Maintenance of Mobile Elevated Work Platform (MEWP)
ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน พ.ศ.2562

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน เครื่องจักรที่ใช้ในการยกคนขึ้นปฏิบัติงานในที่สูง มีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถกระเช้าชนิดต่างๆ เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานบนที่สูง และสามารถใช้ยกคนขึ้นไปทำงานที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก และ ยังทำให้การทำงานมีความปลอดภัย
ในการใช้งานรถกระเช้านั้น ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ และต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ด้วย รวมถึงวิธีการใช้งาน การดูสัญลักษณ์ป้ายเตือน การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับ รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถกระเช้าและการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักรและจุดสำคัญที่เครื่องจักรนั้นต้องมีตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
•รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า •ให้เข้าใจความต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า
•ให้เข้าใจหลักการทำงานของรถกระเช้าแต่ละประเภท •มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความ ปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท •สามารถตรวจสอบเบื้องต้น ในส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้า

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
-วิศวกรตรวจสอบ
-วิทยากรด้านรถกระเช้า
-วิทยากรด้านการทำงานบนที่สูง
-ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
-เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
-ผู้ที่สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า
• ประเภทของรถกระเช้า
• ความแตกต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• ลักษณะและการใช้งานรถกระเช้าแต่ละประเภท
• ส่วนประกอบของรถกระเช้าแต่ละประเภท
• อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท
• การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท
16:00 – 16:30 • ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562

ณ ศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด รามอินทรา กทม.
08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า
(Vertical Mast – Scissor Lift)
• ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า
(Boom Lift – Chassis Mounted)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30
• สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถกระเช้า
o เตรียมน้ำหนักทดสอบ
• สาธิตระบบความปลอดภัยในความลาดเอียง
o การคำนวณตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด
• กรณีศึกษา
o ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
o การชำรุดและความเสียหาย
o แนวทางป้องกัน
• สรุปและถาม-ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

นายณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

วิทยากร บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายงานเช่า บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วันที่จัด

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ศูนย์ฝึกอบรมรถกระเช้า บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด รามอินทรา กทม.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

04-5-6-เทคนิคตรวจสอบรถกระเช้า.pdf