รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 3
Inspection and Maintenance of Mobile Elevated Work Platform (MEWP)
ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม พ.ศ.2562

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน เครื่องจักรที่ใช้ในการยกคนขึ้นปฏิบัติงานในที่สูง มีการใช้งานแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถกระเช้าชนิดต่างๆ เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานบนที่สูง และสามารถใช้ยกคนขึ้นไปทำงานที่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก และ ยังทำให้การทำงานมีความปลอดภัย
ในการใช้งานรถกระเช้านั้น ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ และต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ด้วย รวมถึงวิธีการใช้งาน การดูสัญลักษณ์ป้ายเตือน การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับ รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถกระเช้าและการบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักรและจุดสำคัญที่เครื่องจักรนั้นต้องมีตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
•รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า •ให้เข้าใจความต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า
•ให้เข้าใจหลักการทำงานของรถกระเช้าแต่ละประเภท •มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความ ปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท •สามารถตรวจสอบเบื้องต้น ในส่วนอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้า

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
-วิศวกรตรวจสอบ
-วิทยากรด้านรถกระเช้า
-วิทยากรด้านการทำงานบนที่สูง
-ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
-เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
–ผู้ที่สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกระเช้า
• ประเภทของรถกระเช้า
• ความแตกต่างระหว่างรถยกวัสดุกับรถกระเช้า
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• ลักษณะและการใช้งานรถกระเช้าแต่ละประเภท
• ส่วนประกอบของรถกระเช้าแต่ละประเภท
• อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท
• การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถกระเช้าแต่ละประเภท

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ  B.B Rental Co.,Ltd. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า
(Vertical Mast – Scissor Lift)
• ขั้นตอนการตรวจสอบและการทำงานของรถกระเช้า
(Boom Lift – Chassis Mounted)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30
• สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถกระเช้า
o เตรียมน้ำหนักทดสอบ
• สาธิตระบบความปลอดภัยในความลาดเอียง
o การคำนวณตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด
• กรณีศึกษา
o ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
o การชำรุดและความเสียหาย
o แนวทางป้องกัน
• สรุปและถาม-ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

นายณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

วิทยากร บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายงานเช่า บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

นายชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด
ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วันที่จัด

02/08/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ B.B Rental Co.,Ltd. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-2-3-เทคนิคตรวจสอบรถกระเช้า3.pdf