รหัสอบรม:

หลักสูตร

ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

พลังงานไฟฟ้านับได้ว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม   และการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน  ความปลอดภัยในการทำงานจึงถูกกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เป็นกำลังหลักในการผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของทุกองค์กร   สำหรับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของทุกองค์กรควรต้องได้มีการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ร่วมกับ ช่างเทคนิค วิศวกร ในองค์กร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่างผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  ให้มีความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ต่อไป

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย

กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า

 • กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2558
 • พรบ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยต้องรู้

 • แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า
 • กฎของโอห์ม และกำลังไฟฟ้า
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

เครื่องมือ และการตรวจวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน

 • การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
 • การตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
 • การตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า
 • การตรวจวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้า
 • การตรวจวัดความต้านทานหลักดิน

สายไฟฟ้า พื้นฐานการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลง

 • สายไฟฟ้า มอก.11-2531 (มาตรฐานเก่า)
 • สายไฟฟ้า มอก.11-2533 (มาตรฐานใหม่)

อันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการป้องกัน

 • ไฟฟ้าดูด และการป้องกัน
 • ไฟฟ้าลัดวงจร และการป้องกัน

ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 • พลังงานไฟฟ้าสะสมในพื้นที่ทำงาน ที่อาจเป็นอันตราย
 • การปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าสะสม ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
 • การประยุกต์ใช้ระบบ Lockout Tagout เพื่อความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

 • เพื่อเรียนรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับงานไฟฟ้า กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง และความสำคัญของความปลอดภัย
 • เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อเรียนรู้ถึงอันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกันที่ถูกต้อง
 • เพื่อเรียนรู้ถึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

 • ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
 • วิศวกร
 • นักเรียน นักศึกษา
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่สนใจ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
09:00 – 12:00
 • ทดสอบก่อนอบรม
 • กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า
 • ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยต้องรู้
 • เครื่องมือ และการตรวจวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
 • สายไฟฟ้า พื้นฐานการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลง
12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00
 • สถานีที่ 1 (กลุ่มที่1) อันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการป้องกัน
 • สถานีที่ 2 (กลุ่มที่2) ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • ทดสอบหลังอบรม
 • มอบวุฒิบัตร, ปิดการอบรม
10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
อาจารย์ วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์
 • ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรที่ปรึกษา/วิทยากร
 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟ้าโครงข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัย การอบรม การบรรยายวิชาการ
อาจารย์ ชัยยา ปาณาราช
 • (วศ.บ.)ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จังหวัดนครราชสีมา
 • อาจารย์พิเศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพ พิมาย จ.นครราชสีมา
 • วิศวกรอิสระ และวิศวกรที่ปรึกษา งานออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า เทคนิคการอนุรักษาพลังงานตามหลักวิศวกรรม
ว่าที่ ร.ต.ธีรเทพ พราหมณ์มณี
 • ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากำลัง (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ออดิเนท จำกัด
 • ออกแบบ งานด้านระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน
 • ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบป้าย
 • วิทยากรหลักสูตรความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • อาจารย์พิเศษ ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.)
อาจารย์ วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
 • วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป ด้านเครื่องจักร ปั้นจั่น เครื่องมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
 • อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามคำสั่งแต่งตั้งของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

27/01/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เจนจิรา จุฑานันท์ (โบว์)
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520
FAX : (02)184-4597-8
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า-ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้-1.pdf