รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน  รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่  27 – 28 เมษายน  2561

ณ   ห้องประชุม  อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารงานทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึง  การวางกลยุทธ์ในการวางแผน การจัดการ  การออกแบบ และการนำเอาเครื่องมือและระบบต่างๆ  มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น  เช่น   Project Design,  Shadow Programme ฯลฯ  และอีกหลายอย่างที่ช่วยในการสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบเชิงรุก   ดังนั้น  ในปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านธุรกิจได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งทุกคนจนถึงผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลย   ว่าจะต้องมีการวางแผนหรือนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น   เพื่อความอยู่รอดในการบริหาร  รวมไปถึงทำให้สินค้าที่ผลิตมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งขันให้ได้

วัตถุประสงค์

  • จะได้ทราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบมืออาชีพ
  • สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง การบริหารและการจัดการ
  • ให้เข้าใจถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ
  • ได้เรียนรู้กลยุทธ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ

ผู้บริหารระดับกลาง,  ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง, ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม,  วิศวกร,  หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านเครื่องจักร,  PM  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 เมษายน 2561

08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.        บรรยายหัวข้อ

–    ประวัติของการบำรุงรักษา

–    10 modules ของงานบำรุงรักษาระดับ  World Class

–    วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา

–    โครงสร้างระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

                             –    กรณีศึกษา (1)

–    ความรับผิดชอบของการบำรุงรักษา

–    เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

–    การคำนวณดัชนีวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร

–    การออกแบบการวางแผนเครื่องจักรเชิงป้องกัน

                             –    กรณีศึกษา (2)

–    การกำหนดมาตรฐานการวางแผนการบำรุงรักษา

                             –    กรณีศึกษา  (3)

–    การปรับปรุงการลดต้นทุน

–    การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร

–    การนำระบบ CMMS มาช่วยในการวางแผนบำรุงรักษา

 

หมายเหตุ :       1)  เวลา 10.30 – 10.45  น. และเวลา 14.45 – 15.00  น.   พักรับประทานอาหารว่าง

2)  เวลา 12.00 – 13.00  น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

วันที่ 28 เมษายน 2561

08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.        บรรยายหัวข้อ

–    การออกแบบ การวางแผนเครื่องจักรใหม่

                             –    กรณีศึกษา  (4)

–    การเตรียมข้อมูล

–    การกำหนดแผนงานการบำรุงรักษา

–    การออกแบบแผนการบำรุงรักษาภาพรวมพร้อมตาราง

–    การออกแบบ Check Sheet

–    การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการวางแผนการบำรุงรักษา

–    เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                             –    กรณีศึกษา  (5)

–    Why – Why Analysis

–    Kaizen

–    กลยุทธ์สู่ Zero breakdown

–    การวิเคราะห์ 6  M และ SWOT Analysis

                             –    กรณีศึกษา  (6)

16.00 – 16.15 น.        ปิดการอบรม

 

หมายเหตุ :       1)  เวลา 10.30 – 10.45  น. และเวลา 14.45 – 15.00  น.   พักรับประทานอาหารว่าง

2)  เวลา 12.00 – 13.00  น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 11
นายจุมพล เกียรติสุวรรณ์

จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยบูรพา
มีประสบการณ์การทำงานภาคอุตสาหกรรมมามากกว่า 20 ปี
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานชั้นนำ  เช่น
-สมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น
-สถาบันไฟฟ้าและอีเลคทรอนิคส์
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จในการเป็นที่ปรึกษา TPM & Maintenance Management และดำเนินการโครงการต่าง ๆ  เช่น
– Erawan Company
– VC Topwood Company
– การรถไฟแห่งประเทศไทย
– Gulf Company (Yala)
เป็นต้น

 

วันที่จัด

27/04/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง, ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม, วิศวกร, หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านเครื่องจักร, PM และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ME-วางแผนเครื่องจักรกล11.pdf