รหัสอบรม:

โครงการอบรม

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจำปี 2564

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 52

ภาควิชาการ: วันที่ 5,6,7,12,13,14 มีนาคม 2564 (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)

ภาคปฏิบัติ:  วันที่ 20, 27 มีนาคม 2564 (เสาร์)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา)

 

หลักการและเหตุผล      

ด้วยได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าของอาคารและสาธารณชน กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบประการหนึ่งว่า ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร และการตรวจสอบสภาพอาคารจะครอบคลุมถึง

 1. การใช้อาคารตามที่ได้รับอนุญาต รวมถึงการดัดแปลง และการขอเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยตรวจสอบว่ามีการใช้อาคารที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงอันตรายหรือไม่
 2. ตรวจสอบสภาพระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างของอาคารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร
 3. ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
 4. ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และแผนการฉุกเฉินที่จำเป็น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการตรวจสอบสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห์หาต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องจากสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารรวมทั้งระบบบริหารจัดการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีคุณสมบัติที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้ และผ่านการอบรมหลักสูตรนี้และผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบได้
 3. เพื่อให้การตรวจสอบสภาพอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้รายการตรวจสอบและคู่มือการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

ขอบเขตเนื้อหาวิชาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจำนวน 45 ชั่วโมง

– จรรยาบรรณและกฎหมาย

– หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

– แนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร             – แนวทางการตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

– แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม          – แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

– แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

– แนวทางการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยจากอาคารตัวอย่างจริง และการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

 

เอกสารที่ท่านจะได้รับในการอบรม

1)    กระเป่าใส่เอกสาร

2 )   เอกสารประกอบคำบรรยาย และสมุดจดบันทึก

3)    หนังสือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ประมาณ 3 เล่ม

4)    CD (กฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบอาคาร, เอกสารประกอบการบรรยาย,

 

ค่าลงทะเบียน (ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, วุฒิบัตร)  วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

ค่าลงทะเบียน

ชำระก่อน 30 ม.ค. 64 ชำระหลัง 30 ม.ค. 64

q      สมาชิก วสท.     /สมาชิกสถาปนิก

20,000  บาท 22,000  บาท
q      ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 25,000  บาท    27,000  บาท

การชำระเงิน (ในกรณีโอนเงิน กรุณาแฟกซ์สลิปในโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน  และที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินด้วย)

เงินสด       ชำระเงินที่ วสท. ก่อนวันงาน ณ ชั้น 5 ออกจากลิฟต์ ขวามือ

เช็ค          สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน      เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-30221-6       หรือ
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6       หรือ
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีแควส์      เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

 

ข้อปฏิบัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศและได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดังนี้

uกรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน

v กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ชำระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 30 วัน           คืนเงินให้เต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 15 วัน           คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
 • แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน

แจ้งยกเลิกก่อนวันจัด อบรม สัมมนา ดูงาน 3 วัน          หรือภายในวันจัดงาน ไม่คืนค่าลงทะเบียน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
5-03-2564

09.00-10.30 น.               กฎหมายว่าด้วยวิศวกร

จรรยาบรรณวิศวกร

กรณีศึกษาในการรักษาจรรยาบรรณ และการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณวิศวกร

บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

คุณเกชา  ธีระโกเมน  

10.30–12.15 น.                                                                                  กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

จรรยาบรรณสถาปนิก

กรณีศึกษาในการรักษาจรรยาบรรณ และการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณสถาปนิก

บทบาท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ

พันตำรวจโท ดร. บัณฑิต  ประดับสุข

13.15–14.45 น.                          กฎหมายว่าด้วยโรงงาน

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

 รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร

15.00-18.00 น.          กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

คุณสินิทธิ์  

6-03-2564

09.00-16.30 น.

หลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคาร

การใช้คู่มือการตรวจสอบ

มาตรฐานการตรวจสอบที่ใช้อ้างอิง

เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

ข้อมูลที่สำคัญในรายงานการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การสรุปผลการตรวจสอบ

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน   การเตรียมตัวก่อนการออกตรวจสอบ

ทักษะการนำเสนอผลการตรวจสอบ  การประเมินผลการตรวจสอบ

การทำแผนปฏิบัติการตรวจบำรุงรักษาและคู่มือปฏิบัติการตามแผนการตรวจบำรุงรักษา

แผนการตรวจสอบอาคารประจำปีและแนวทางการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารประจำปี

คุณพิชญะ  จันทรานุวัฒน์

7-03-2564

09.00-12.15 น.           แนวทางการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

                             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

แนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการชำรุดสึกหรอของอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการวิบัติของโครงสร้างอาคาร

แนวทางการตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร  แนวทางการตรวจสอบป้ายโฆษณา

ดร.ธเนศ วีระศิริ

13.15-16.30 น.           แนวทางการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร และแนวทางการตรวจสอบ

 พ.ต.อ.โชคชัย  ยิ้มพงษ์

12-03-2564

09.00-11.00 น.          ตรวจสอบระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์ดับเพลิง และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบันไดเลื่อน และแนวทางการตรวจสอบ

คุณบุญพงษ์  กิจวัฒนาชัย

11.15-16.30 น.          ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายของควัน และ  แนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

คุณบุษกร  แสนสุข

13-03-2564

09.00-12.15 น.           แนวทางการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

และ แนวทางการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิงและแนวทางการตรวจสอบ

คุณกาญจน์  รักศิริพงษ์

13.15-16.30 น.          ความรู้ทั่วไปและสมรรถนะเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

และแนวทางการตรวจสอบ

                            แนวทางการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและป้องกันและระงับอัคคีภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบป้องกันฟ้าผ่า และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และแนวทางการตรวจสอบ

                ผศ.ชลชัย  ธรรมวิวัฒนุกูร

14-03-2564

09.00-12.15 น.          แนวทางการตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                       

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบประปา และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายน้ำฝน และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบจัดการมูลฝอย และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ และแนวทางการตรวจสอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง และแนวทางการตรวจสอบ

                                                รศ.ดร.นพภาพร  พานิช

20-03-2564

09.00-16.30 น.                                 ภาคปฏิบัติ

 การตรวจสอบสภาพและระบบความปลอดภัยของอาคารตัวอย่าง

การตรวจสอบและตรวจวัดอาคารตัวอย่างจริง

การตรวจสอบแบบแปลนจริง

แนะนำวิธีการ เตรียมความพร้อม ขั้นตอนการตรวจสอบ

การบันทึกข้อมูล

การประสานงานร่วมกับวิศวกรหรือสถาปนิกในการวิเคราะห์และคำนวณ

27-03-2564

09.00-17.00 น.          ภาคปฏิบัติ (นำเสนอรายงานการตรวจสอบ)

การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการตรวจสอบ

การวิเคราะห์ ประเมินผล  /  การสรุปผลการตรวจสอบ

กิจกรรมสมมุติการตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย

17.00 น. เป็นต้นไป           ปิดการอบรม / แจกวุฒิบัตร

คณะวิทยากร

วันที่จัด

05/03/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 ม.ค. 64
สมาชิก วสท. /สมาชิกสถาปนิก บาท บาท
ข้าราชการ/รับวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

ผู้ตรวจสอบอาคาร-52-2563.pdf