รหัสอบรม:

การสัมมนาเรื่อง

ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้  (Contractor’s All Risks)  รุ่นที่ 17

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เวลา 08.30 – 18.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการสูง และวิธีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในแง่จำนวนคนและเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก นอกจากผู้เกี่ยวข้องจะระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว การจัดทำประกันภัยโครงการแบบ C.A.R. (Contractor’s All Risks) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างควรจะทราบในรายละเอียดของกรมธรรม์แบบ C.A.R. ว่าในการซื้อประกันควรที่จะเลือกซื้อประกัน C.A.R. อย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ในการประกันภัยแบบ C.A.R. จนถึงระดับเข้าใจการเลือกซื้อประกันภัยแบบ C.A.R. รวมถึงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถเรียกร้องการชดใช้จากบริษัทประกันภัยได้อย่างถูกต้อง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัยจึงได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากว่า 30 ปี มาให้ความรู้    ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยก่อสร้าง การอ่านสัญญา การทำสัญญา  ข้อจำกัดของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึง การซื้อ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกินอุบัติเหตุ หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา    

เจ้าของธุรกิจ, ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผู้บริหารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

วิทยากร

คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกุล                กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด

อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-10.30 น.
 • ประกันภัยในสายตาของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย – ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
 • คุณลักษณะหรือธรรมชาติของกรมธรรม์ประกันภัย – ความเข้าใจเบื้องต้นที่สำคัญยิ่งก่อนซื้อประกันภัย
 • การจัดการเกี่ยวกับประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือของบริษัทผู้รับเหมา –  ข้อจำกัดกรมธรรม์รายปีของผู้รับเหมาลิฟต์ที่มีประกันภัยไว้เฉพาะอยู่แล้ว
 • ทำไมผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม – แง่กฎหมายบางข้อที่ควรทราบ
 • ข้อจำกัดของกรมธรรม์มาตรฐานกับลักษณะประมูลงาน – สิ่งที่ต้องเรียนรู้
 • บทบาทของผู้ออกแบบก่อสร้าง (Designer) กับผลกระทบที่มีต่อกรมธรรม์
10.30-10.45 น.

พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

10.45-12.00 น.
 • บทบาทของวิศวกรที่ปรึกษา (Engineering Consultant) กับผลกระทบต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม)
 • วิธีซื้อประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา
 • กรมธรรม์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยที่ดีมีข้อพิจารณา (Criteria) อย่างไร
 • สัญญาก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาในแง่ของประกันภัย และการลดความเสี่ยงของผู้ออกแบบก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา
 • องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัย
 • วิธีการคิดเบี้ยประกันภัย – ประกันภัยเต็มมูลค่าเมื่อเริ่มโครงการหรือค่อยๆ ทยอยเพิ่มมูลค่า
 • คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)
12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.15 น.
 • คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All  Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)  (ต่อ)
 • ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของประกันภัยทุกชนิดอยู่ที่ใด – สิ่งที่ท่านต้องใส่ใจ
 • การมีกรมธรรม์ประกันภัยกับการซื้อความคุ้มครองประกันภัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 • กรมธรรม์ประกันภัยที่ดีกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีเป็นอันเดียวกันหรือไม่?
 • เครื่องมือ เครื่องจักรก่อสร้าง (Contractors’ Plant & Equipment –CPE) – ประกันภัยอย่างไรไม่ให้มีปัญหา
15.15-15.30 น.

พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

15.30-18.00 น.
 • แนวความคิดที่ถูกต้องในการซื้อประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ
 • กรณีศึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม) โดยจะเน้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นกลับไปสู่ทฤษฎี
 • ปัญหา (ถ้ามี)
 • วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • บริษัทประกันภัยคิดอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • ความหมายและบทบาทของผู้สำรวจภัย (Surveyor) และผู้ประเมินความเสียหาย (Adjuster)
 • หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ข้อกฎหมายที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • การระงับข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 17
คุณทัศน์ชัย บัณฑิตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

วันที่จัด

28/02/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าของธุรกิจ, ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผู้บริหารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้-รุ่นที่-17_2.pdf