รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างที่มีมูลค่าโครงการสูง และวิธีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในแง่จำนวนคนและเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก นอกจากผู้เกี่ยวข้องจะระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว การจัดทำประกันภัยโครงการแบบ C.A.R. (Contractor’s All Risks) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างควรจะทราบในรายละเอียดของกรมธรรม์แบบ C.A.R. ว่าในการซื้อประกันควรที่จะเลือกซื้อประกัน C.A.R. อย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับความรู้ในการประกันภัยแบบ C.A.R. จนถึงระดับเข้าใจการเลือกซื้อประกันภัยแบบ C.A.R. รวมถึงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะสามารถเรียกร้องการชดใช้จากบริษัทประกันภัยได้อย่างถูกต้อง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัยจึงได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากว่า 30 ปี มาให้ความรู้    ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยก่อสร้าง การอ่านสัญญา การทำสัญญา  ข้อจำกัดของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึง การซื้อ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของวิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกินอุบัติเหตุ หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา    

เจ้าของธุรกิจ, ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผู้บริหารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

วิทยากร

คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกุล         กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด

อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-10.30 น.
 • ประกันภัยในสายตาของผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย – ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
 • คุณลักษณะหรือธรรมชาติของกรมธรรม์ประกันภัย – ความเข้าใจเบื้องต้นที่สำคัญยิ่งก่อนซื้อประกันภัย
 • การจัดการเกี่ยวกับประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือของบริษัทผู้รับเหมา –  ข้อจำกัดกรมธรรม์รายปีของผู้รับเหมาลิฟต์ที่มีประกันภัยไว้เฉพาะอยู่แล้ว
 • ทำไมผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้เอาประกันภัยร่วม – แง่กฎหมายบางข้อที่ควรทราบ
 • ข้อจำกัดของกรมธรรม์มาตรฐานกับลักษณะประมูลงาน – สิ่งที่ต้องเรียนรู้
 • บทบาทของผู้ออกแบบก่อสร้าง (Designer) กับผลกระทบที่มีต่อกรมธรรม์
10.30-10.45 น.

พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

10.45-12.00 น.
 • บทบาทของวิศวกรที่ปรึกษา (Engineering Consultant) กับผลกระทบต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม)
 • วิธีซื้อประกันภัยของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา
 • กรมธรรม์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยที่ดีมีข้อพิจารณา (Criteria) อย่างไร
 • สัญญาก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาในแง่ของประกันภัย และการลดความเสี่ยงของผู้ออกแบบก่อสร้างและวิศวกรที่ปรึกษา
 • องค์ประกอบที่มีผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัย
 • วิธีการคิดเบี้ยประกันภัย – ประกันภัยเต็มมูลค่าเมื่อเริ่มโครงการหรือค่อยๆ ทยอยเพิ่มมูลค่า
 • คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)
12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.15 น.
 • คำแปลและเงื่อนไขกรมธรรม์เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All  Risks – C.A.R.) หรือกรมธรรม์ประกันภัยงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)  (ต่อ)
 • ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของประกันภัยทุกชนิดอยู่ที่ใด – สิ่งที่ท่านต้องใส่ใจ
 • การมีกรมธรรม์ประกันภัยกับการซื้อความคุ้มครองประกันภัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 • กรมธรรม์ประกันภัยที่ดีกับการเรียกร้องค่าเสียหายที่ดีเป็นอันเดียวกันหรือไม่?
 • เครื่องมือ เครื่องจักรก่อสร้าง (Contractors’ Plant & Equipment –CPE) – ประกันภัยอย่างไรไม่ให้มีปัญหา
15.15-15.30 น.

พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

15.30-18.00 น.
 • แนวความคิดที่ถูกต้องในการซื้อประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยควรทราบ
 • กรณีศึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เคลม) โดยจะเน้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นกลับไปสู่ทฤษฎี
 • ปัญหา (ถ้ามี)
 • วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • บริษัทประกันภัยคิดอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • ความหมายและบทบาทของผู้สำรวจภัย (Surveyor) และผู้ประเมินความเสียหาย (Adjuster)
 • หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ข้อกฎหมายที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • การระงับข้อพิพาทในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

ก่อสร้างเสี่ยงภัยประกันภัยช่วยได้ (Contractor’s All Risks) รุ่นที่ 18
คุณทัศน์ชัย บัณฑิตกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด

อาจารย์สถาบันประกันภัยไทย (Thailand Insurance Institute-TII)

วันที่จัด

29/08/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าของธุรกิจ, ผู้เกี่ยวข้องวงการประกันภัย , ผู้บริหารโครงการ, วิศวกร สถาปนิก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 25 ส.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดใบสมัครก่อสร้างเสี่ยงภัย-รุ่นที่-18.pdf